Na temelju članka 36.Satuta Hrvatskog saveza hokeja na ledu, Izvršni odbor Hrvatskog
saveza hokeja na ledu na sjednici održanoj 08.05.2014. godine u Zagrebu donosi

PROPISNIK O REGISTRACIJI NATJECATELJA
U KLUBOVIMA HOKEJA NA LEDU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.
Registracijskim Propisnikom određuju se prava i obveze natjecatelja i klubova hokeja na
ledu na području Republike Hrvatske prilikom registracije natjecatelja, postupak prelaska
natjecatelja u drugi klub, stjecanja prava natjecatelja na natjecanjima, pravo nastupa u
inozemstvu za inozemne klubove, pravo nastupa stranih igrača za klubove u Republici
Hrvatskoj i druga pitanja u svezi sa registracijom natjecatelja i stjecanjem uvjeta za
natjecanje.

I. REGISTRACIJA NATJECATELJA

Članak 2.
Natjecatelj po svojoj želji bira klub na području Republike Hrvatske u kojem će igrati hokej
na ledu.
Svaki natjecatelj koji želi igrati hokej na ledu mora biti registriran za jedan od klubova hokeja
na ledu Republike Hrvatske.

Članak 3.
Registraciju natjecatelja za hokejske klubove obavlja Registracijska komisija
Hrvatskog saveza hokeja na ledu.
Registracijska komisija dužna je po učinjenoj registraciji svakog natjecatelja obavijestiti
Natjecateljsku komisiju Hrvatskog saveza hokeja na ledu i sve klubove hokeja na ledu, a u
slučaju promjene kluba na području druge države dužna je obavijestiti Natjecateljsku
komisiju dotičnog Saveza hokeja na ledu.
Klub kojem je podnijeta pristupnica za registraciju, obvezan je provjeriti točnost podataka
prije predaje zahtjeva za registraciju Registracijskoj komisiji.

Članak 4.
Klub koji prvi puta registrira natjecatelja dužan je podnijeti zahtjev Registracijskom odboru
Hrvatskog saveza hokeja na ledu. Uz zahtjev je potrebno dostaviti:
-presliku domovnice natjecatelja ili nekog drugog dokumenta iz kojeg su vidljivi
podaci o datumu i mjestu rođenja, državljanstvu i stalnom prebivalištu;
-vlastoručno potpisanu pristupnicu (u slučaju da je igrač maloljetan,
pristupnica mora biti potpisana i od strane jednog roditelja) kojem klubu želi pristupiti;
-dvije fotografije snimljene u vrijeme obavljanja registracije, ne starije od godinu dana (veličine 3.5 X 3 cm)
-kopiju uplatnice kojom je plaćena pristojba za prvu registraciju.

Članak 5.
Po obavljenoj registraciji izdaje se natjecateljska iskaznica u kojoj su upisani
podaci natjecatelja i kojom se utvrđuje pravo nastupa.
Registracija igrača za klub traje do njegovog prelaska u drugi klub .
Za svaku natjecateljsku sezonu klubovi mogu produžiti registraciju natjecatelja koje
žele registrirati za slijedeću natjecateljsku sezonu. Prilikom podnošenja zahtjeva
za produljenje registracije uplaćuje se pristojba u iznosu od 15 k una za svakog
natjecatelja za kojeg se traži produljenje registracije na žiro račun Saveza.
Prilikom zahtjeva za prvu registraciju u korist HSHL uplaćuje se pristojba u iznosu od
40 kuna na žiro račun Saveza za igrače koji su pohađali i završili školu hokeja na ledu te
žene, Za sve ostale igrače koji se prvi puta registriraju placa se pristojba za prvu
registraciju u iznosu od 400 kuna na žiro račun Saveza.
Sadržaj natjecateljske iskaznice propisuje Izvršni odbor Hrvatskog saveza hokeja na ledu.
Natjecateljska iskaznica vrijedi 5 (pet) godina od datuma izdavanja.
Zamjena knjižice vrši se nakon pet godina valjanosti.Za izdavanje nove
potrebno je priložiti za natjecatelje, do navršene 18.godine starosti, novu
fotografiju, veličine 3,5x3cm, ne stariju od godine dana. Za igrače starije od 18
godina koristit će se slika s prethodne iskaznice.
U slučaju zahtjeva za izdavanjem duplikata natjecateljske knjižice, uz jednu
fotografiju formata 3,5x3cm, plaća se taksa u iznosu od 50 (pedeset kuna).
Zahtjevu za izdavanje duplikata potrebno je priložiti dokaz o uplati navedenog iznosa na žiro račun HSHL.
Registracijska komisija vodi evidenciju natjecatelja koja sadrži:
-ime i prezime natjecatelja;
-dan mjesec i godinu rođenja natjecatelja;
-mjesto rođenja natjecatelja;
-adresu stanovanja, broj telefona u stanu, broj telefona na poslu natjecatelja ili
roditelja staratelja;
-registracijski broj natjecatelja;
-ime kluba za koji je natjecatelj registriran;
-datum prestanka valjanosti natjecateljske iskaznice;
-datum stjecanja prava nastupa na prijateljskim, prvenstvenim i kup
natjecanjima.
Izvršni odbor Hrvatskog saveza hokeja na ledu može odrediti da se u evidenciju uvedu i
drug! podaci.

II. PRELAZAK NATJECATELJA IZ KLUBA U KLUB

Članak 6.
Za natjecatelja koji mijenja klub, novi klub podnosi:
-zahtjev kluba za registraciju natjecatelja;
-pristupnicu vlastoručno potpisanu od natjecatelja koji želi pristupiti klubu;
-ispisnicu izdanu od strane bivšeg kluba ili potvrdu pošte o slanju preporučene
pošiljke da je natjecatelj zatražio ispisnicu od bivšeg kluba, odnosno
kopiju akta kojim je njegov zahtjev za ispisnicu odbijen;
– kopiju uplatnice kojom je plaćena pristojba za preregistraciju natjecatelja.
Natjecatelj koji želi promijeniti klub, zahtjev za ispisnicom i registracijom za
zovi klub može podnijeti u vremenskom razdoblju od 16. do zaključno 31.
kolovoza tekuće godine.
Klubovi su na zahtjev Registracijske komisije u roku od 7 (sedam) dana dužni
dostaviti popis igrača koje žele registrirati za slijedeću natjecateljsku sezonu,
zajedno sa svim dokumentima potrebnim za registraciju igrača. Registracijska
komisija prema popisima dostavljenim od strane Klubova izrađuje račun koji
dostavlja klubovima. Klubovi su dužni uplatiti cijeli iznos naveden u računu
prije preuzimanja natjecateljskih iskaznica igrača za slijedeću sezonu.
Ukoliko Klub ne dostavi sve dokumente potrebne za registraciju pojedinog
igrača, Registracijska komisija neće registrirati igrača dok se za njega ne
dostave potrebni dokumenti.
Od 07.veljače do 15. veljače igrači mogu prijeći u novi klub samo uz
suglasnost kluba u kojem su bili registrirani za tekuću natjecateljsku sezonu.

Članak 7.
Natjecatelj je obvezan prije podnesenog zahtjeva za ispisnicu vratiti klubu opremu, klupske
stvari i podmiriti ostale obveze prema klubu.

Članak 8.
Ispisnica mora sadržavati slijedeće podatke:
-ime i prezime natjecatelja
-dan, mjesec i godina rođenja natjecatelja
-mjesto rođenja natjecatelja
-adresu stanovanja, broj telefona u stanu, broj telefona na poslu natjecatelja
-datum zadnje registracije natjecatelja
-navesti smetnje, ukoliko postoje, koje su zapreka registraciji natjecatelja za novi klub
Nakon podnesenog zahtjeva za ispisnicom klub ne može izvršiti suspenziju ili izreći
kaznu natjecatelju zbog neizvršavanja natjecateljskih obveza.
Prilikom sporazumnog prelaska igrača iz kluba u klub, izvan prijelaznog roka u svibnju
tekuće godine, klub koji podnosi zahtjev, dužan je za igrača za kojeg traži registraciju uz
pristupnicu priložiti i suglasnost matičnog kluba za kojeg je igrač bio registriran.
Pismeni zahtjev za ispisnicu natjecatelj podnosi, neposredno ili putem pošte preporučenom
pošiljkom, klubu za koji je registriran, uz predočenje pismene potvrde o izmirenim
obvezama iz članka 7, a koju izdaje klub iz kojeg je natjecatelj zatražio ispisnicu.

Članak 9.
Klub je obavezan, na osnovu pismenog zahtjeva natjecatelja, i izmirenja obveza, izdati
ispisnicu, te dostaviti natjecateljsku iskaznicu i potvrdu o izmirenju obveza natjecatelju
Registracijskoj komisiji u roku od 8 dana računajući od dana podnošenja zahtjeva.Ako klub u
roku od osam dana od dana primitka zahtjeva, računajući datum poštanskog
pečata, ne izda ispisnicu te ne dostavi natjecateljsku iskaznicu i potvrdu o izmirenju
obveza Registracijskoj komisiji, Registracijska komisija dužna je IV. PRAVO NASTUPA STRANIH DRŽAVLJANA
Članak 15.obaviti registraciju za novi klub.

Članak 10.
Igrač koji u prethodne dvije natjecateljske sezone nije bio registriran za niti jedan klub u RH,
slobodan je igrač i može se u slijedećoj natjecateljskoj sezoni registrirati za klub za koji želi
igrati uz obvezno prethodno izvršavanje obveza prema zadnjem klubu za koji je bio registriran.

Članak 11.
Nakon završetka prijelaznog roka, a najkasnije do 7. rujna tekuće godine
Registracijska komisija dužna je klubovima dostaviti liste natjecatelja koji žele
promijeniti klubove.
Klubovi su dužni u roku od sedam dana, a najkasnije do 14. rujna tekuće godine pismenim
putem dostaviti primjedbe na željene prelaske natjecatelja (zaduženja opreme,
nepodmirenje članarine i materijalna potraživanja). Ukoliko klubovi ne dostave nikakve
primjedbe smatra se da se dotični natjecatelji mogu registrirati prema podnesenom zahtjevu.
Registracijska komisija najkasnije do 21. rujna tekuće godine donosi odluku o registraciji
natjecatelja i o tome podnosi pismeno izvješće Izvršnom odboru

Članak 12.
Na odluku Registracijske komisije o registraciji natjecatelja zainteresirani klub i
natjecatelj mogu podnijeti žalbu Izvršnom odboru Hrvatskog saveza hokeja na ledu u
roku od osam dana po prijemu odluke.
Žalba se podnosi Registracijskoj komisiji, a ista je dužna u roku od tri dana žalbu s
cjelokupnom dokumentacijom uputiti Izvršnom odboru.

Članak 13.
Donošenjem konačne odluke o registraciji odnosno o neobavljenoj registraciji od
strane Izvršnog odbora Hrvatskog saveza hokeja na ledu može se koristiti pravno
sredstvo i zatražiti zaštitu zakonitosti pri Skupštini Hrvatskog saveza hokeja na ledu.
Na donesenu konačnu odluku o registraciji odnosno o neobavljenoj registraciji od
strane Izvršnog odbora Hrvatskog saveza hokeja na ledu može se koristiti pravno
sredstvo i zatražiti zaštitu zakonitosti pri Skupštini Hrvatskog saveza hokeja na ledu.
Odluka Skupštine Hrvatskog saveza hokeja na ledu je konačna i na tu se odluku ne
može uložiti žalba.

III. STJECANJE PRAVA NASTUPA

Članak 14.
Domaći natjecatelj koji je prvi put registriran za jedan od hokejskih klubova
stječe pravo nastupa osam dana po obavljenoj registraciji.
Natjecatelj koji prelazi iz kluba u klub stječe pravo nastupa na svim natjecanjima osam
dana od pravovaljanosti odluke o registraciji.
Natjecatelj s transfer kartom stječe pravo nastupa s datumom odobrenja transfera od strane IIHF-a.
Izjavljena žalba na registraciju natjecatelja odlaže pravo nastupa natjecatelja za novi klub
do konačne odluke Izvršnog odbora Hrvatskog saveza hokeja na ledu.
Zahtjev za zaštitu zakonitosti ne odgađa odluku o registraciji ili ne registraciji natjecatelja.
Zahtjev se razmatra na prvoj redovitoj sjednici Skupštine Hrvatskog saveza hokeja na ledu.

IV. PRAVO NASTUPA STRANIH DRŽAVLJANA

Članak 15.
Strani državljani u klubovima Republike Hrvatske, kao natjecatelji, mogu nastupati za
klubove na natjecanjima za državno prvenstvo, kup i kvalifikacijskim natjecanjima za
ulazak u međunarodna natjecanja.
Svi zahtjevi za registraciju stranih državljana u klubovima Republike Hrvatske moraju biti
dostavljeni Registracijskoj komisiji najkasnije 15. veljače tekuće godine.
U jednom klubu mogu, u pojedinoj utakmici hrvatskog prvenstva i kup natjecanja, nastupiti
najviše 3 (tri) strana natjecatelja sa pravom zamjene u jednoj natjecateljskoj sezoni.
Pod strancem se podrazumijevaju natjecatelji koji nisu stekli pravo igranja za
reprezentaciju Hrvatske prema pravilima IIHF-a.
Strani natjecatelj registrira se kod Registracijske komisije Hrvatskog saveza hokeja na
ledu i dobiva natjecateljsku iskaznicu kao i domaći natjecatelji. Da bi strani natjecatelj bio
valjano registriran za domaći klub, mora predočiti pismenu suglasnost, transfer kartu od
međunarodne federacije IIHF-a.
Natjecatelji koji imaju dvojno državljanstvo smatraju se hrvatskim igračima kada steknu
pravo igranja za hrvatsku reprezentaciju (prema pravilima IIHF-a) i tada mogu
kao hrvatski igrači igrati za klub u RH za koji su registrirani. Registracijska
komisija je dužna zahtjeve za registraciju riješiti u roku od tri dana po primitku zahtjeva.

V. PRAVO NASTUPA NATJECATELJA DRZAVLJANA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA KLUBOVE U INOZEMSTVU

Članak 16.
Natjecatelj, državljanin Republike Hrvatske može nastupati za klubove u stranim
zemljama, kada dobije odobrenje svojeg matičnog kluba u Republici Hrvatskoj, uz obvezu
da se odazove pozivu za nastup u reprezentaciji Republike Hrvatske. Tu istu obvezu mora
potvrditi i klub u koji odlazi.
Igraču koji je navršio 18 godina i potpisao profesionalni ugovor s klubom izvan republike
Hrvatske može se odobriti višegodišnji prijelaz (najviše tri godine). Uvjet za dobivanje
višegodišnjeg limitiranog prijelaza je profesionalni ugovor ovjeren od strane Saveza hokeja
na ledu države kluba u kojeg prelazi igrač. U ugovoru mora postojati klauzula kojom se
klub obavezuje da će dotičnog igrača staviti na raspolaganje izbornika prema pozivu za
pripreme i nastup reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.
Igraču koji je navršio 18 godina Hrvatski savez hokeja na ledu dužan je odobriti
nelimitirani prijelaz u strani klub ukoliko igrač potpiše ‘Unlimited Transfer Card
Request’, te ga Savez hokeja na ledu države kluba u koji prelazi igrač predoči
Hrvatskom savezu hokeja na ledu zajedno sa višegodišnjim profesionalnim
ugovorom sa stranim klubom uz sve uvjete kao i za višegodišnji limitirani
prijelaz.
Klub u koji natjecatelj odlazi mora obvezatno pribaviti natjecatelju transfer kartu i zatražiti
suglasnost od Hrvatskog saveza hokeja na ledu.
Natjecatelj koji je dobio odobrenje za nastup u stranim klubovima, gubi pravo nastupa u
hrvatskim klubovima, sve dok ne bude ponovo registriran za jedan od hrvatskih klubova.
Natjecatelj koji se vraća iz inozemstva, a nije vezan rokom IIHF-a o međunarodnim
transferima (igrač ispod 18 godina, igranje na fakultetu u inozemstvu), može se
registrirati za matični klub tijekom cijele natjecateljske sezone.
Ukoliko matični klub to ne želi. dužan je u roku osam dana izdati suglasnost da se igrač
može registrirati za neki drugi domaći klub. Ukoliko to ne učini, smatra se da je matični
klub suglasan s igranjem «njegovog igrača» za drugi klub.
Po završetku natjecateljske sezone igrač je opet član matičnog kluba.
Registracijska komisija je dužna zahtjeve za registraciju igrača koji se vraćaju iz
inozemstva riješiti u roku od tri dana od primitku zahtjeva.

Članak 17.
Natjecatelj koji odlazi u inozemstvo zbog hokejske aktivnosti, dužan je izmiriti sve svoje
obveze prema svom klubu i Hrvatskom savezu hokeja na ledu.

VI. DVOJNA REGISTRACIJA I POSUDBA NATJECATELJA

Članak 18.
Natjecatelji se mogu dvojno registrirati, što podrazumijeva da natjecatelj nastupa
za klub u kojem mu je matična registracija i za neki drugi klub u višoj uzrasnoj kategoriji.
Dvojna registracija može se izvršiti samo uz pismenu suglasnost oba kluba i natjecatelja.
Nakon početka nacionalnog prvenstva dvojna registracija ne može se promijeniti niti poništi.
Pristojba za dvojnu registraciju natjecatelja iznosi 40 kuna i uplaćuje se na žiro
račun Saveza, a uplaćuje ju Klub koji je zatražio dvojnu registraciju igrača.
Kopija uplatnice pristojbe prilaže se zahtjevu za dvojnu registraciju natjecatelja.

Članak 19.
Klub može natjecatelja posuditi drugom klubu za tekuću natjecateljsku sezonu, što
podrazumijeva da natjecatelj ostaje registriran za matični klub a u tekućoj natjecateljskoj
sezoni nastupa za neki drugi klub.
Posudba igrača se može izvršiti isključivo za sudjelovanje igrača u međunarodnim
natjecanjima (sva natjecanja osim prvenstva Hrvatske), i to samo uz pismenu suglasnost
matičnog kluba i natjecatelja te zahtjev kluba kojem se natjecatelj posuđuje.
Nakon početka međunarodnog natjecanja registrirana posudba igrača ne može se
promijeniti niti poništiti.
Pristojba za posudbu natjecatelja iznosi 40 kuna i uplaćuje se na žiro račun
Saveza, a uplaćuje ju Klub koji je zatražio posudbu igrača .
Kopija uplatnice pristojbe prilaže se zahtjevu za posudbu natjecatelja.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Propisnik o registraciji natjecatelja u klubovima hokeja na ledu stupa na snagu osam dana
od dana usvajanja na sjednici Izvrsnog odbora Hrvatskog saveza hokeja na ledu.

U Zagrebu, 08.05.2014 .
Predsjednik Saveza
dr. sc. Nikola Švigir