Skupština Hrvatskog saveza hokeja na ledu na sjednici održanoj 29.09.2015. godine, temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o udrugama (Nar. nov., br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu (Nar. nov., br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) donosi sljedeći

 

 

STATUT

  HRVATSKOG SAVEZA HOKEJA NA LEDU

 

 

I   TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom uređuju se odredbe o: nazivu, sjedištu i području djelovanja, o zastupanju, ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada, članstvu i članarini, o unutarnjem ustrojstvu, o tijelima Hrvatskog saveza hokeja na ledu i njihovu sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora, opozivu i trajanju mandata, imovini Hrvatskog sasveza hokeja na ledu, načinu njenog stjecanja i postupku s imovinom u slučaju njenog prestanka, klupskom znakovlju te o drugim pitanjima o važnosti za rad sportske udruge, sukladno odredbama Zakona o udrugama (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Članak  2.

 

Hrvatski savez hokeja na ledu (u daljnjem tekstu: Savez) je nacionalni športski savez

u koji se udružuju gradski savezi hokeja na ledu, županijski savezi hokeja na ledu, klubovi hokej na ledu, klubovi hokeja na koturaljkama s kotačima u nizu i druge športske udruge (u daljnjem tekstu: članovi HSHL).

Članovi HSHL-u udružuju se u Savez radi usklađivanja posebnih i zajedničkih interesa planiranja i organiziranja razvoja i unapređenja hokeja na ledu i hokeja na koturaljkama s kotačima u nizu, obavljanja djelatnosti i provođenja odgovarajućih športskih programa.

Osim navedenih razloga iz stavka 2.ovog članka, članovi HSHL-u udružuju se u Savez radi reprezentiranja Republike Hrvatske u hokeju na ledu i hokeja na koturaljkama s kotačima u nizu.

Savez je neprofitna pravna osoba, a upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske i u Registar športskih djelatnosti koje vodi ured državne uprave Republike Hrvatske u Gradu Zagrebu.

Za preuzete obveze Savez odgovara svim svojim sredstvima (potpuna odgovornost).

 

Članak  3.

 

Savez je strogo rasno, vjerski i spolno neutralan.

 

Članak  4.

 

Savez djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

Sjedište Saveza je u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 11.

 

Članak  5.

 

Naziv Saveza je: HRVATSKI SAVEZ HOKEJA NA LEDU.

Savez rabi i skraćeni naziv koji glasi: HSHL.

Pored naziva na hrvatskom jeziku Savez može rabiti naziv na engleskom jeziku koji glasi: CROATIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION.

 

Članak  6.

 

Savez je osnovan 9.11.1935.godine u Zagrebu, pod nazivom Hrvatski savez klizanja i hokeja na ledu, a pravni slijednik je od 1976.godine Saveza hokeja na ledu republike Hrvatske.

 

Članak  7.

 

Savez predstavlja Predsjednik Saveza, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od Dopredsjednika kojeg odredi Predsjednik.

U slučaju da je Predsjednik Saveza spriječen (bolest, ne izvršavanje funkcije) Dopredsjednika koji zastupa Savez određuje Skupština.

Savez u svim operativnim poslovima zastupaju Predsjednik i glavni tajnik Saveza.

 

Članak  8.

 

Savez ima pečat i štambilj.

Pečat Saveza promjera je 38 mm to jest okruglog je oblika u čijem središtu na svijetloj podlozi nalaze se dvije hokejske palice u tamnoj boji preko kojih je u sredini drške povijesni grb Republike Hrvatske, a iznad šlapica nalazi se svijetli pak s crnom točkom u središtu.

Svijetli dio kruga obujmljen je crnim tekstom Hrvatski savez hokeja na ledu – Zagreb.

Oko teksta nalazi se tanka linija koja zatvara krug, a oko nje deblja linija kojom završava pečat.

Štambilj Saveza je pravokutnog oblika veličine 50 mm x 20 mm, s ispisanim tekstom „Hrvatski savez hokeja na ledu, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb“ i koristi se pri ispisivanju virmana, poštanskih pošiljaka i sl.

 

Članak  9.

 

Savez ima zastavu i znak.

Zastava HSHL pravokutnog je oblika u omjeru 1:2.

Osnova zastave je bijele boje na kojoj se nalaze: ZNAK saveza u sredini, naziv HRVATSKI SAVEZ HOKEJA NA LEDU u crvenoj i plavoj boji na gornjem dijelu zastave, te tekst OSNOVAN 1935 u plavoj boji na donjem dijelu zastave.

Znak HSHL je okruglog oblika, unutar znaka je plava podloga sa siluetom hokejaša u svjetlo plavoj boji, preko kojeg se nalaze četiri slova HSHL.

Ispod hokejaša nalazi se devet crveno bijelih kvadratnih polja.

Plavi krug obujmljen je natpisom: Hrvatski savez hokeja na ledu u crvenoj boji, a sve zajedno okruženo tankom plavom linijom.

 

Članak  10.

 

Savez je osnivač i punopravni član Hrvatskog olimpijskog odbora.

Predstavnik Saveza u Hrvatskom olimpijskom odboru mora biti član Izvršnog odbora Saveza.

 

Članak  11.

 

Savez se učlanjuje u International Ice Hockey Federation (IIHF) , Međunarodni savez hokeja na ledu kad je to u interesu razvoja hokeja na ledu i hokej na koturaljkama s kotačima u nizu Hrvatske, a nije u suprotnosti sa Zakonom, na temelju propisa međunarodne IIHF organizacije.

Odluku o učlanjivanu Saveza donosi Skupština Saveza.

 

II   PODRUČJE DJELOVANJA, DJELATNOSTI, CILJEVI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI

 

Područje djelovanja, djelatnosti i ciljevi Saveza

 

Članak 12.

 

Savez djeluje u području sporta, u prvom redu radi obavljanja djelatnosti: sudjelovanja u sportskom natjecanju; sportske pripreme; sportske poduke; sportske rekreacije; organiziranja i provođenja sportskih natjecanja i sportskih priredbi; upravljanja sportskim objektima;  organiziranja i razvijanje sportskih udruga i sportskih djelatnosti; promocije sporta i zdravog načina življenja, organizacije i djelovanja strukovnih udruga u sportu te obavljanja ostalih djelatnosti u sportu.

U okviru djelatnosti sportske rekreacije, Savez može organizirati: tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije; sportsko rekreacijska natjecanja i sportsko rekreativne edukativne projekte i programe te ostale djelatnosti sportske rekreacije.

U okviru djelatnosti organiziranja i provođenja sportskih natjecanja i sportskih priredbi, Savez može organizirati sportsko edukativne projekte i programe (kampove, škole, priredbe, festivale, radionice) za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem te ostale djelatnosti organiziranja i provođenja sportskih natjecanja i sportskih priredbi.

U okviru nomenklature sportova Hrvatskog olimpijskog odbora, Savez djeluje na području sportova: hokej na ledu i inLine hokej (hokej na koturaljkama s kotačima u nizu).

 

Članak  13.

 

Osim navedenog u članku 12. Statuta, djelatnosti i ciljevi Saveza su:

 

– utvrđuje politiku razvoja hokeja na ledu u Republici Hrvatskoj,

– koordinira i usklađuje programsku aktivnost hokeja na ledu i hokej na koturaljkama s kotačima u nizu,

– koordinira i usklađuje programsku aktivnost drugih organizacija i zajednica, te osoba koje samostalno obavljaju hokejsku djelatnost kada koriste sredstva za potrebe i interese društva,

– organizira i koordinira potrebne aktivnosti na međunarodnom planu,

– utvrđuje osnovne principe sustava natjecanja, hokeja na ledu i hokej na koturaljkama s kotačima u nizu, pri čemu vodi računa da ta natjecanja budu odraz društvenih mogućnosti razvoja i potrebe hokeja na ledu,

– koordinira i usklađuje rad organizacija koje obavljaju djelatnost hokeja na ledu u postupku izrade i donošenja planova i programa,

– djeluje na omasovljenju i unapređenju hokeja na ledu i hokej na koturaljkama s kotačima u nizu,

– ostvaruje potrebne oblike djelovanja na unapređenju znanstvenog i stručnog rada,

– organizira osposobljavanje stručnih kadrova u suradnji s Olimpijskom akademijom i drugim ustanovama i organizacijama čija je djelatnost osposobljavanje stručnih kadrova u hokeju na ledu i hokeju na koturaljkama s kotačima u nizu,

– sudjeluje u realizaciji nacionalnog programa športa,

– sudjeluje u borbi protiv dopinga, korištenjem supstanci i zabranjenih postupaka u hokeju na ledu u skladu sa Svjetskim kodeksom protiv dopinga i suradnji s Hrvatskom agencijom za borbu protiv dopinga u športu,

– obavlja i druge poslove i aktivnosti od interesa za hokej na ledu i hokej na koturaljkama s kotačima u nizu u Republici  Hrvatskoj.

Ciljeve i djelatnosti navedene u stavku 1. Savez ostvaruje djelovanjem tijela Saveza u suradnji s članicama Saveza .

 

Gospodarske djelatnosti Saveza

 

Članak  14.

 

Savez nije osnovan radi obavljanja djelatnosti u svrhu stjecanja dobiti, ali radi obavljanja športskih djelatnosti sudjelovanja u športskim natjecanjima, športske obuke i upravljanja športskim objektima, ili drugih djelatnosti u okviru područja djelovanja određenog Statutom, Savez može osnovati ustanove i trgovačka društva, ili sam obavljati gospodarske djelatnosti.

U slučaju da u obavljanju svoje djelatnosti Savez ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Saveza kojima se ostvaruju ciljevi Saveza utvrđeni ovim Statutom.

 

Članak  15.

 

Sukladno članku 14. Statuta, Savez može obavljati gospodarsku djelatnost reklamiranja i oglašavanja.

U slučaju osnivanja trgovačkih društava koja obavljaju športsku djelatnost sudjelovanja u športskim natjecanjima sukladno članku 14. Statuta, dobit ostvarena obavljanjem ove djelatnosti ne može se dijeliti, već se smije upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj športske djelatnosti Saveza.

 

Članak  16.

 

Savez može u skladu sa zakonom osnovati poduzeće za obavljanje privredne, ili druge djelatnosti.

Aktom o osnivanju poduzeća iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se djelatnost poduzeća, način ostvarivanja utjecaja Saveza na obavljanje djelatnosti – uvjeti za sudjelovanje Saveza u stečenom dohotku odnosno dobiti, te druga ovlaštenja Saveza kao osnivača prema poduzeću.

 

III   ČLANSTVO

 

Članak  17.

 

Članovi Saveza mogu postati športski klubovi hokeja na ledu i hokeja na koturaljkama s kotačima u nizu, županijski i gradski savezi hokeja na ledu i hokeja na koturaljkama s kotačima u nizu, te Zagrebački savez hokeja na ledu.

Članovima saveza mogu postati druge športske udruge koje obavljaju športsku djelatnost u hokeju na ledu i hokeju na koturaljkama s kotačima u nizu, sukladno Zakonu o športu.

U Savezu se osiguravaju jednaka prava, obveze i odgovornosti članova HSHL-u, sukladno statusu u Savezu.

 

Članak  18.

 

Novoosnovane udruge iz članka 17. ovog Statuta da bi postale članom Saveza moraju dostaviti Savezu:

1.Odluku o udruživanju u Savez.

2.Presliku svog Statuta.

3.Presliku rješenja o registraciji.

4.Presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta (udruge).

5.Osnovne podatke o ustroju i djelatnosti.

6.Osnovane podatke o članstvu, predsjedniku i tajniku.

  1. Preslika odluke o prijemu u Gradski odnosno županijski savez hokeja na ledu ukoliko isti postoji.
  2. Odluku da udruživanjem prihvaćaju zajedničke osnove udruživanja, zajedničke ciljeve, programe i zadaće utvrđene ovim Statutom, drugim aktima, planovima i programima Saveza.
  3. Druge dokumente sukladno Zakonu i drugim propisima.

 

Odluku o prijemu novih udruga donosi Skupština saveza natpolovičnom glasova prisutnih članova Skupštine.

 

Članak  19.

 

Statut i drugi opći i akti članova HSHL-u moraju biti u skladu sa zakonom pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ovim Statutom i drugim uopćim aktima Saveza.

Ako pojedini član HSHL-u svojim djelovanjem ne ostvaruje utvrđene ciljeve i djelatnosti zbog kojih je udružen, Izvršni odbor Saveza mora ga upozoriti na nedostatke u radu i predložiti mu sazivanje izvanredne sjednice Skupštine člana HSHL-u i utvrđivanje odgovornosti odgovornih osoba.

Ako član HSHL-u i nakon upućenih upozorenja nastavi djelovati suprotno odredbama svog i ovog Statuta, brisat će se iz članstva Saveza.

 

Članak  20.

 

Članstvo članova HSHL-u u Savezu prestaje:

– brisanjem člana HSHL-u iz registra udruga, ustanova ili registra športskih udruga,

– Odlukom Skupštine Saveza,

– na zahtjev članice uz obrazloženje,

– ako se utvrdi da je član prestao djelovati ili nije održao Skupštinu najmanje 2  godine,

– ako se broj članova udruge smanji ispod broja određenog za osnivače udruge,

– ako član prestane ispunjavati odredbe iz članka 19. ovog Statuta.

 

Članak  21.

 

Član HSHL-u, kada mu po bilo kojoj osnovi navedenoj u članku 20.ovog Statuta  prestane to svojstvo, dužan je izmiriti u cijelosti sve preuzete obveze prema Savezu.

 

Članak  22.

 

Pored redovnih članova iz članka 18.ovog Statuta Savez može imati i podupirajuće članove.

Podupirajućim članom može postati svaka pravna osoba koja, sukladno Zakonu o športu, sukladno propisanim uvjetima, novčanom potporom ili na drugi načine pomaže razvitak i napredak hokeja na ledu i hokej na koturaljkama u nizu, te ostvarivanje ciljeva i zadataka Saveza.

Podupirajući član ima pravo biranja predstavnika u Skupštinu Saveza, ali bez prava odlučivanja.

 

Članak  23.

 

Savez vodi popis svojih članica, a glavni tajnik saveza zadužen je za ažuriranje evidencije članica Saveza, svakodobni uvid i davanje podataka o aktualnom članstvu u savezu.

Popis članica vodi se elektronički, a za svaku članicu Saveza obvezno sadrži:

 

–  podatak o nazivu članice

– OIB članice

– datum pristupanja Savezu

– kategoriju članstva

– datum prestanka članstva

 

Popis članica Saveza mora biti dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

IV   USTROJSTVO SAVEZA

 

  1. Skupština Saveza

 

Članak  24.

 

Skupština Saveza (u daljnjem tekstu: Skupština) upravlja poslovima Saveza.

 

Članak  25.

 

Skupštinu čine ovlašteni zastupnici udruženih članica i to:

– svaki klub hokeja na ledu predstavlja onoliko predstavnika s koliko je kategorija prosječno  sudjelovao u nacionalnom prvenstvu u četiri sezone koje prethode Izbornoj Skupštini. Ukoliko klub nije sudjelovao u nacionalnom prvenstvu ni u jednoj kategoriji klub predstavlja jedan zastupnik,

– svaki gradski i županijski savez hokeja na ledu predstavlja po tri zastupnika, uz uvjet da se natpolovičan broj klubova koji su članovi gradskog ili županijskog saveza natjecali u nacionalnom prvenstvu u najmanje tri kategorije u četiri sezone koje prethode Izbornoj Skupštini, u protivnom imaju jednog zastupnika,

–  Zagrebački savez hokeja na ledu predstavlja po tri zastupnika,  uz uvjet da se natpolovičan broj klubova koji su članovi Zagrebačkog saveza hokeja na ledu natjecali u nacionalnom prvenstvu u najmanje tri kategorije u četiri sezone koje prethode Izbornoj Skupštini, u protivnom imaju jednog zastupnika,

– svakog preostalog člana iz članka 17. i 18. ovog statuta predstavlja po jedan zastupnik.

Na početku sjednice Izborne Skupštine, Skupština će, na prijedlog Izvršnog odbora, utvrditi listu članova Saveza, s pripadajućim brojem predstavnika u Skupštini Saveza.

 

Članak  26.

 

U upravljanju poslovima Saveza, Skupština obavlja slijedeće poslove:

– utvrđuje politiku razvoja hokeja na ledu i hokeja na koturaljkama u nizu u Republici,

– donosi i mijenja Statut i druge opće akte Saveza,

– donosi Poslovnik o svom radu,

– donosi srednjoročni plan i program u olimpijskom ciklusu, te program rada Saveza,

– utvrđuje financijsku politiku Saveza,

– usvaja program rada Saveza te financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu,

– usvaja programsko i financijsko izvješće o radu Saveza za prethodnu godinu,

– bira i razrješava Izvršni odbor i druga tijela kad je to određeno Statutom,

– bira i razrješava predsjednika i 2(dva) dopredsjednika Saveza,

– odlučuje o udruživanju Saveza u druge oblike djelovanja u zemlji i izvan zemlje,

– odlučuje o oblicima suradnje sa športskim udrugama građana Republike Hrvatske na radu u inozemstvu, nacionalnim manjinama i iseljeništvu i suradnji sa  drugim udrugama,

– razmatra i odlučuje o izvještajima Izvršnog i Nadzornog odbora,

– bira i razrješava 3 (tri) člana Nadzornog odbora i (3) tri zamjenika člana nadzornog odbora,

– bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,

– obavlja i druge poslove iz djelokruga aktivnosti Saveza utvrđenih Statutom

 

Članak  27.

 

Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 (četiri) godine.

Predstavniku u Skupštini mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u slučaju:

– njegova opoziva, od strane udruge koja ga je predložila,

– osobnog podnošenja ostavke na funkciju predstavnika u Skupštini

– nastankom okolnosti uslijed kojih predstavnik nije u mogućnosti vršiti svoju funkciju.

Opoziv predstavnika vrši se na način i po postupku predviđenom za njegovo predlaganje, odnosno izbor.

Mandat naknadno izabranog predstavnika traje do isteka mandata Skupštine.

 

Članak  28.

 

Ukoliko je član kojem je mandat prestao prije roka na koji je bio predložen i izabran, bio i član Izvršnog odbora, o izboru novog predstavnika Izvršnog odbora odlučuje Skupština.

Predstavnika člana u Skupštini Saveza, za slučaj njegove spriječenosti da prisustvuje sjednici Skupštine, može zamijeniti druga osoba (zamjenik predstavnika), koju opunomoći članica Saveza, čiji je predstavnik spriječen prisustvovati sjenici Skupštine, za tu sjednicu Skupštine.

 

Članak  29.

 

Za predstavnika u Skupštini može se izabrati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske.

U Skupštinu i Izvršni odbor ne mogu biti i imati ovlasti u zastupanju:

– osoba osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, za kazneno djelo protiv života i tijela, osim ako nije počinjeno na mah ili iz nehaja te za drugo kazneno djelo za koje je izrečena bezuvjetna kazna zatvora ne može sudjelovati u radu Skupštine,

– osoba protiv koje je započeo kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža udaljit će se od sudjelovanja u radu Skupštine,

– članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

– osobe koje svojim neposrednim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u odgovarajućem športu, a osobno menadžeri u športu, kao i osobe koje su to bile posljednjih godinu dana.

Predstavnik u Skupštini ima osobito prava i dužnosti da:

– sudjeluje u radu Skupštine kao i drugim tijelima u koje je biran,

– zauzima stavove o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini i njenim tijelima,

– postupa u skladu s opće utvrđenom politikom razvoja hokeja na ledu i hokej na koturaljkama u nizu u Republici Hrvatskoj, vodeći pri tome računa o širim društvenim interesima, interesima članova  HSHL-u, kao i neophodnosti usuglašavanja i sporazumijevanja,

– o radu Skupštine i o svom radu u Skupštini izvještava tijelo člana HSHL-u kojeg predstavlja,

– pokreće raspravu o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine,

– sudjeluje u razmatranju svih akata koji se donose u Savezu, te Skupštini i drugim  tijelima te istima prenosi prijedloge zaključka, izmjena i dopuna tih akata,

– sudjeluje u izvršavanju zadataka utvrđenih odlukama Skupštine,

– postavlja predstavnička pitanja,

– traži podatke i stručnu ponoć od Stručne službe radi obavljanja svoje predstavničke  dužnosti.

 

Članak  30.

 

Svake četiri godine održava se Izborna Skupština, a najmanje jednom godišnje redovna.

Skupština bira Predsjednika Saveza natpolovičnom većinom prisutnih predstavnika.

Na prijedlog Predsjednika Saveza Skupština bira dva dopredsjednika pojedinačnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova prisutnih.

Predsjednik i dopredsjednici su po funkciji članovi Skupštine.

Na prijedlog Predsjednika Saveza Skupština bira članove Izvršnog odbora pojedinačnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova prisutnih.

Kada je predloženo više kandidata, a niti jedan od kandidata ne dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih predstavnika, pristupa se ponovnom glasovanju.

U ponovnom glasovanju izabran je jedan od dva kandidata s najvećim brojem glasova iz prvog kruga. Ukoliko u ponovnom glasovanju kandidati dobiju isti broj glasova pristupa se ponovnom postupku kandidiranja kandidata i postupak glasovanja započinje iz početka.

Predstavniku u Skupštini na izbornoj sjednici Skupštine Saveza, oduzet će se pravo glasa u slučaju da je predstavnik člana Saveza koji nema urednu registraciju o važećim mandatima tijela upravljanja i zastupanja.

 

Članak  31.

 

Skupština odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga rada na sjednicama.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja izabranih predstavnika u Skupštini.

Skupština Saveza odlučuje većinom glasova prisutnih predstavnika na sjednici Skupštine ukoliko to nije Statutom drugačije predviđeno.

Skupština odlučuje većinom glasova ukupnog broja predstavnika u Skupštini o financijskom planu Saveza i godišnjem obračunu poslovanja.

Skupština donosi Statut i promjene Statuta dvotrećinskom većinom ukupnog broja predstavnika u Skupštini.

 

Članak  32.

 

Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im Predsjednik Saveza (u daljnjem tekstu: Predsjednik).

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, Skupštini predsjedava i rukovodi radom jedan od Dopredsjednika.

 

Članak  33.

Predsjednik saziva skupštinu:

 

– kad ocjeni da je potrebno sazvati Skupštinu, a najmanje jedanput godišnje,

– na temelju zaključaka Izvršnog odbora,

– na zahtjev više od 1/3 članica HSHL-u,

– na zahtjev Nadzornog odbora

– na zahtjev natpolovične većine članova Skupštine HSHL,

u roku od 30 dana od podnošenje zahtjeva za sazivanjem Skupštine.

Ako Predsjednik ne sazove Skupštinu u roku iz prethodnog stavka, Skupštinu saziva ovlašteni inicijator za sazivanje sjednice Skupštine.

U slučaju isteka mandata tijelima Saveza Skupštinu Saveza saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članica Saveza koje su upisane u popis članica Saveza prije isteka mandata tijelima Saveza.

 

Članak  34.

 

Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se članovima Skupštine najmanje osam dana prije održavanja Skupštine.

Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima koja zbog svog značaja iziskuju obveznu javnu raspravu kod članova HSHL-u, materijali za javnu raspravu dostavljaju se najmanje petnaest dana, a najviše trideset dana prije održavanja Skupštine.

 

  1. Izvršni odbor

 

Članak  35.

 

Za obavljanje određenih poslova iz svoje nadležnosti Skupština  Saveza bira Izvršni odbor Saveza, koji broji 13 članova.

Predsjednik i dopredsjednici su po svojim funkcijama članovi Izvršnog odbora.

Skupština pojedinačno javnim glasovanjem bira člana Izvršnog odbora za voditelje Odbora

– za hokej na koturaljkama na kotačima u nizu,

– za ženski hokej

– za klupska natjecanja,

– za marketing,

– za razvoj i unapređenje hokeja,

– za reprezentacije i selekcije,

– predstavnika Zbora sudaca hokeja na ledu Hrvatske,

– tri predstavnika iz redova udruženih članica koje su u prethodnom izbornom razdoblju nastupili u PH u tri ili više kategorije.

Predsjednik po službenoj dužnosti predsjedava Izvršnom odboru, dok u njegovoj odsutnosti njega zamjenjuje jedan od dopredsjednika.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri (4) godine.

 

Članak  36.

 

U Izvršni odbor mogu biti birani predstavnici koji su se svojom stručnošću i rezultatima rada dokazali u hokeju na ledu i ostalim športovima te predstavnici javnog društveno političkog života i uspješni privrednici dokazani u svom dosadašnjem radu.

 

Članak  37.

 

Izvršni odbor nadležan je da:

– provodi utvrđenu politiku razvoja hokeja na ledu i hokeja na koturaljkama s kotačima u nizu u Republici Hrvatskoj koju utvrdi Skupština Saveza,

– utvrđuje prijedlog Statuta Saveza i drugih uopćih akata, što ih donosi ili razmatra  Skupština Saveza,

– donosi akte iz svoje nadležnosti,

– predlaže Skupštini Saveza donošenje srednjoročnog plana i programa razvoja u olimpijskom ciklusu, godišnji program, financijski plan, te prihvaćanje završnog računa Saveza,

– predlaže Skupštini Saveza uvjete i način korištenja sredstava,

– utvrđuje nacrt prijedloga ukupnog programa hokeja na ledu za kojeg se sredstva osiguravaju putem HOO,

– izvršava financijski plan Saveza i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava, u skladu s prilivom sredstava,

– upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom Saveza,

– utvrđuje mjere za unapređenje stručnog rada i osposobljavanja stručnih kadrova,

– odlučuje o obavljanju gospodarske djelatnosti,

– utvrđuje uvjete za organizaciju hokejskog natjecanja u Republici i sustav natjecanjima  na razini Republike,

– daje suglasnost za sudjelovanje klubova u međunarodnim natjecanjima,

– donosi poslovne odluke u skladu sa poslovnom politikom utvrđenoj po Skupštini,

– imenuje predstavnika Saveza u tijelu drugih organizacija i udruga, članova delegacija ili predstavnika na međunarodnim ili tuzemnim skupovima,

– osniva stalna ili povremena radna tijela – odbore i imenuje predsjednika i članove,

– razmatra pitanja iz reda članova HSHL-u i poduzima odgovarajuće mjere za

unapređenje njihova rada,

– daje mišljenje i suglasnost za organizaciju velikih međunarodnih natjecanja u hokeju na ledu i hokeja na koturaljkama s kotačima u nizu koja se održavaju u Republici Hrvatskoj,

– donosi Poslovnik o svom radu,

– odlučuje o organizaciji i načinu obavljanja stručno tehničkih i administrativnih poslova, te pomoćnih poslova za potrebe Saveza i članova HSHL-a,

– imenuje trenere reprezentacije koji obnašaju i funkciju izbornika,

– imenuje ostale stručne osobe na funkciji u radu s reprezentacijama,

– imenuje i razrješava glavnog tajnika Saveza,

– potvrđuje i prijavljuje na kraju natjecateljske sezone IIHF-u međunarodne suce na prijedlog IO Zbora sudaca Hrvatske hokeja na ledu i hokeja na koturaljkama s kotačima u nizu,

– obavlja i druge poslove odrečene ovim Statutom i odlukama Skupštine.

 

Članak  38.

 

Izvršni odbor odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga rada na sjednicama. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

 

Članak  39.

 

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivali ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja predstavnika Izvršnog odbora.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih broja članova Izvršnog odbora, osim u slučaju kada je Statutom drugačije određeno.

Izvršni odbor odlučuje većinom ukupnog broja članova o:

– izboru glavnog tajnika,

– izboru glavnih trenera reprezentacija.

– donošenje prijedloga financijskog plana i prijedloga završnog obračuna.

 

Članak  40.

 

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučajevima kada odluči da odluke donosi tajnim glasovanje.

 

Članak  41.

 

Sjednice Izvršnog odbora saziva i predsjedava im Predsjednik.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, sjednice saziva i predsjedava im jedan od Dopredsjednika kojeg ovlasti Predsjednik.

Sjednicama Izvršnog odbora prisustvuju samo članovi IO.

Sjednicama Izvršnog odbora mogu prisustvovati i drugi po pozivu IO.

Sjednice Izvršnog odbora može sazvati Nadzorni odbor ili najmanje tri člana Izvršnog odbora.

Rad IO. HSHL je javan, a po potrebi može biti i tajni.

 

Članak  42.

 

Izvršni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini.

Skupština može opozvati pojedinog člana Izvršnog odbora i prije isteka njegovog mandata, ako ne obavlja svoju dužnost u skladu s odredbama ovog Statuta, odnosno u skladu s odredbama Skupštine.

Skupština može opozvati i cijeli Izvršni odbor kao i radna tijela, ako se utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti i neznanja u pripremi zadataka iz Programa rada Skupštine, odnosno onemogućavaju ostvarivanje razvojne politike u oblasti hokeja na ledu i hokeja na koturaljkama s kotačima u nizu.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

 

Članak  43.

 

Za pripremu prijedloga i stručnu obradu pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti Izvršni odbor saziva stalne i povremene odbore i komisije kao stručne i pomoćne organe u svom radu.

Odlukom o imenovanju stalnih i povremenih odbora i komisija Izvršni odbor određuje njihove zadatke i način rada, sastav, trajanje mandata kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.

Stalna radna tijela su:

-Financijski suradnik,

-Pravni suradnik

-Odbor za hokej na koturaljkama s kotačima u nizu,

-Odbor za klupska natjecanja,

-Odbor za marketing,

-Odbor za razvoj i unapređenje hokeja,

-Odbor za reprezentacije i selekcije,

-Odbor za ženski hokej,

-Disciplinska komisija,

-Liječnička komisija,

-Registracijska komisija,

-Udruga trenera hokeja na ledu Hrvatske

-Zbor sudaca hokeja na ledu Hrvatske

 

  1. Predsjednik i Dopredsjednici Saveza

 

Članak  44.

 

Na prijedlog Izvršnog odbora Skupština bira Predsjednika Saveza natpolovičnom većinom prisutnih predstavnika.

Na prijedlog Predsjednika Saveza Skupština bira dva dopredsjednika pojedinačnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova prisutnih.

 

Predsjednik:

 

– predstavlja Skupštinu u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim općim aktima Skupštini Saveza,

– saziva sjednice Skupštine,

– predsjedavaj sjednicama Skupštine,

– potpisuje akte koje donosi Skupština,

– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Skupštine Saveza

– odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog plana i financijskog izviješća Skupštini Saveza

Svaki udružena članica može predložiti kandidata za Predsjednika Saveza Izvršnom odboru.

Kandidat za Predsjednika Saveza mora imati pisanu privolu najmanje tri udružene članice.

Predsjednik i Dopredsjednici odgovaraju za svoj rad Skupštini Saveza.

Za Predsjednika i Dopredsjednike mogu biti birane i osobe koje su afirmirane i priznate kao društveno-športski i stručni radnici iz oblasti hokeja na ledu.

Mandat Predsjedniku i Dopredsjednicima Saveza traje četiri (4) godine.

Dopredsjednike bira Skupština Saveza te u slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika jedan od Dopredsjednika ga zamjenjuje.

 

  1. Glavni tajnik Saveza

 

Članak  45.

 

Glavni tajnik zastupa Savez.

Glavnog tajnika bira Izvršni odbor na osnovi provedenog javnog natječaja na vrijeme od četiri godine.

Radni odnos se zasniva temeljem ugovornog odnosa na rok od četiri godine, a ista osoba može biti ponovo birana za glavnog tajnika.

 

Članak  46.

 

Za glavnog tajnika Saveza može biti izabrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

– da ima najmanje srednju stručnu spremu,

– da ima iskustva na poslovima organizacije,

– da poznaje najmanje jedan službeni jezik IIHF-a.

Radno mjesto glavnog tajnika Saveza podliježe reizboru svake četiri godine i ista osoba može biti ponovno birana za glavnog tajnika Saveza.

 

Članak  47.

 

Glavni tajnik Saveza samostalan je u svom radu. Za svoj rad glavni tajnik Saveza odgovoran je Izvršnom odboru i Predsjedniku HSHL-u.

 

Članak  48.

 

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran, u slijedećim slučajevima:

– ako nije ostvario ciljeve i zadatke koje je prema odluci Izvršnog odbora bio dužan

ostvariti u okviru mandatnog razdoblja,

– ako svojim radom svjesno povrijedi Ustav, Zakone, Statut i druge opće akte Saveza,

zbog čega mogu nastati štetne posljedice za Savez i društvo u cjelini,

– ako neosnovano odbije izvršavati odluke Skupštine i Izvršnog odbora,

– ukoliko se razrješava na osobni pismeni zahtjev.

Odluku o razrješavanju glavnog tajnika Saveza donosi Izvršni odbor kad utvrdi da postoji osnovanost da se takva odluka donese.

Inicijativu za razrješenje glavnog tajnika mogu dati najmanje 3 (tri) člana Izvršnog odbora ili Nadzorni odbor uz pismeno obrazloženi prijedlog.

 

Članak  49.

 

Glavni tajnik:

– zastupa Savez, brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom propisanih obveza Saveza,

– odgovoran je za pravovremenu pripremu materijala za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,

– odgovoran je za podnošenje dokumenata nadležnim tijelima sukladno propisima, te za dostavljanje zapisnika s redovne sjednice Skupštine Saveza nadležnom uredu

– brine o izvršavanju zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora,

– naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Saveza,

– potpisuje ugovore i daje naloge u smislu realizacije programa i financijskog plana na osnovi odluka Izvršnog odbora,

– surađuje s Ministarstvom obrazovanja, kulture i sporta, i Hrvatskim olimpijskim odborom (HOO),

– osigurava rad ureda HSHL-u,

– izvršava i druge obveze utvrđene zakonom i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora

– predlaže Izvršnom odboru usklađenje akata s aktima Hrvatskog olimpijskog odbora sukladno odredbama Zakona o športu.

 

Članak  50.

 

Kada glavni tajnik Saveza ustvrdi da je opći ili pojedinačni akt donesen u Savezu u suprotnosti sa Zakonom, ovim statutom ili drugim općim aktima dužan je upozoriti na to organ koji je takav akt donio.

Ako organ koji je donio akt i nakon upozorenja ostane pri svojem aktu, glavni tajnik Saveza dužan je o tome izvijestiti Nadzorni odbor koji obavlja nadzor nad zakonitošću rada Saveza.

 

  1. Nadzorni odbor

 

Članak  51.

 

Nadzor nad radom, odnosno poslovanjem Saveza vrši Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima 3 člana i 3 zamjenika.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština saveza na prijedlog članica Saveza, pri čemu članovi Izvršnog odbora, Odbora i komisija Izvršnog odbora ne mogu biti birani za člana Nadzornog odbora Saveza.

Na prvoj svojoj sjednici članovi u Nadzornom odboru biraju iz svojih redova predsjednika.

Mandat predstavnika u Nadzornom odboru traje 4 (četiri) godine.

 

Članak  52.

 

Nadzorni odbor:

– kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Saveza,

– vrši kontrolu zakonskih, ugovornih i drugih obveza Saveza,

– kontrolira poštivanje odredaba Statuta i drugih općih akata Saveza i njegovih tijela,

– kontrolira i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana Saveza,

– predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za sprječavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu,

– poduzima i druge mjere u vezi sa svojim poslovima i zadacima i djelokrugom rada.

 

Članak  53.

 

Nadzorni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini i podnosi joj izviješće o svom radu.

Članak  54.

 

Nadzorni odbor djeluje na sjednicama, a odluke, zaključke i preporuke donosi natpolovičnom većinom članova Nadzornog odbora, te će se poslovnikom o radu Nadzornog odbora, koji donosi Nadzorni odbor, utvrditi ostala pitanja u vezi s održavanjem sjednica i radom Nadzornog odobra.

 

Članak  55.

 

O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obavještava Skupštinu odnosno tijelo u čijem je radu nastala nepravilnost. Ako se nepravilnosti pravovremeno ne otklone, dužan je o tome obavijestiti tijelo društvene kontrole i inspekcije i Ministarstvo nadležno za poslove športa.

 

Članak  56.

 

Tijela Saveza i Stručna služba HOO-a dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete za rad.

Zadaci, način rada i djelovanje Nadzornog odbora, utvrđuje se pobliže Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

 

 

V   NACIONALNE REPREZENTACIJE

 

Članak  57.

 

Radi promidžbe te ostvarivanja najviših dostignuća u hokeju na ledu, HSHL-u utvrđuje nacionalne reprezentacije u hokeju na ledu i hokeju na koturaljkama s kotačima u nizu (u daljnjem tekstu: reprezentacija).

 

Članak  58.

 

Rukovođenje reprezentacijom u nadležnosti je Odbora za reprezentacije hokeja na ledu (u daljnjem tekstu: Odbor). Odbor za reprezentacije se sastoji od tri člana.

Voditelja Odbora imenuje Izvršni odbor pa prijedlog Odbora za reprezentacije.

Da bi osoba bila imenovana za voditelja mora ispunjavati slijedeće uvjete:

– imati tri godine radnog iskustva,

– poznavati službeni jezik IIHF-a.

Voditelj se bira na rok od četiri godine, a ista osoba može biti ponovo birana za voditelja.

Voditelj može biti smijenjen i ranije na prijedlog Odbora za reprezentacije ili na prijedlog Izvršnog odbora.

 

Članak  59.

 

Voditelj je samostalan u svome radu.

 

Za svoje rad odgovoran je Izvršnom odboru i Predsjedniku HSHL-u.

 

Članak  60.

 

Posebnim pravilnikom o nacionalnoj reprezentaciji hokeja na ledu, uređuje se način djelovanja, prava i obveze te uvjeti rada Odbora.

Odbor predlaže izbornika, trenera i ostale članove stručnog stožera.

 

VI   MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak  61.

 

Za objavljenje poslova i zadataka navedenih u ovom Statutu, osiguravaju se sredstva u proračunu Republike Hrvatske koja se doznačavaju savezu putem Hrvatskog olimpijskog odbora.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka se posredstvom HOO-a dodjeljuju Savezu na osnovi prihvaćenih programa i, ili zaključenih ugovora za realizaciju tih programa u obliku akontacija, transfera i na drugi način sukladno zakonu, a prema dinamici potreba.

 

Članak  62.

 

Proračunska sredstava strogo su namjenska i mogu se koristiti isključivo za poslove i zadatke prihvaćene godišnjim programom rada.

 

Članak  63.

 

Osim sredstava navedenih u članku 60. ovog Statuta, Savez ostvaruje prihode i vlastitom djelatnošću.

Prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću vode se na izdvojenom računu i o njihovom trošenju izrađuje se posebni obračun.

O trošenju prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću odluku donosi Izvršni odbor.

Na svom redovnom godišnjem zasjedanju Skupština donosi, na prijedlog Izvršnog odbora, odluku o visini članarine. članarinu plaćaju članovi udruženi u Savez.

Sredstva od uplaćene članarine su namjenska i mogu se utrošiti isključivo za rad Saveza.

Osim članarine Izvršni odbor Saveza može donijeti odluku o visini participacije za sudjelovanje u nacionalnom prvenstvu za svaku pojedinu kategoriju.

 

Članak  64.

 

Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom Saveza u skladu s programom rada Saveza.

 

Članak  65.

 

Prihodi i rashodi Saveza utvrđuju se financijskim planom koji predlaže Izvršni odbor a usvaja Skupština.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je glavni tajnik.

 

Članak  66.

 

Usvojeni financijski plan može se u tijeku godine mijenjati.

Izmjene i dopune financijskog plana vrši Skupština Saveza.

 

Članak  67.

 

Materijalno-financijsko poslovanje Saveza organizira se i vodi u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju društvenih organizacija i općim aktima Saveza.

Godišnji financijski izvještaj Saveza usvaja Skupština i predaje se Ministarstvu financija, odnosno drugoj insituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, a javno se objavljuje putem Reigstra neprofitnih organizacija.

 

Članak  68.

 

Savez može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju nepokretne imovine, kao i odluku o prodaji, prijenosu na drugu društveno-pravnu osobu ili davanju u zakup nepokretne imovine.

Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu društveno-pravnu osobu ili davanje u zakup pokretne imovine.

Sve odluke imovinsko-pravne prirode verificirat će Skupština.

 

VII   ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI I POMOČNI POSLOVI

 

Članak  69.

 

Obavljanje administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova za potrebe Saveza obavlja glavni tajnik Saveza uz pomoć stručne službe i stručne službe HOO-a.

 

VIII   JAVNOST RADA SAVEZA

 

 Članak  70.

 

Rad Saveza je javni, a može biti tajni po odluci Izvršnog odbora.

Javnost rada ostvaruje se:

– pravovremenim dostavljanjem materijala za raspravu predstavnicima članova HSHL-u i drugim zainteresiranim organizacijama i zajednicama,

– obavještavanjem predstavnika javnog tiska i drugih sredstava priopćavanja o održavanju sjednica

– obavještavanjem građana o radu i poslovanju Saveza i na druge načine.

 

Članak  71.

 

Javnost komuniciranja vrši se u skladu s propisima o javnom informiranju.

 

IX   PRIZNANJA

 

Članak  72.

 

Savez dodjeljuje slijedeća priznanja:

– diplome

– plakete

– medalje

– pokale.

 

Članak  73.

 

Način dodjele priznanja iz članka 70. ovog Statuta, kriteriji kao i način predlaganja, regulirat će se Pravilnikom o dodjeli priznanja koji donosi Izvršni odbor.

 

X  SUKOB INTERESA I NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

 

Članak  74.

 

Spor/sukob interesa u Savezu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Saveza kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad saveza u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Saveza.

Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština.

Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Savezom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Savezu da riješi spor/sukob interesa.

Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Savez podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

Sve udruge članice Saveza kao i fizičke osobe koje su njihovi članovi, prihvaćaju arbitražu Stalnog izabranog sudišta (dalje u tekstu: Izabrano sudište) koje je osnovano pri Hrvatskom olimpijskom odboru. za rješavanje međusobnih sporova.

 

Članak  75.

 

Subjekti iz prethodnog članka mogu ugovoriti nadležnost Izabranog sudišta za odlučivanje u sporovima nastalim u svezi s obavljanjem športske djelatnosti, kao i za posredovanje radi mirenja i za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključiva stvarna nadležnost suda u Republici Hrvatskoj.

Za izvanredno preispitivanje konačnih odluka tijela Saveza i njenih članica, protiv kojih su iscrpljena ili ne postoje druga sredstva pravne zaštite pred tijelima Saveza, nadležno je Vijeće sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora koji postupak je uređen važećim pravilnikom.

Svaki spor o pravima o kojima se može slobodno raspolagati, ako zakonom nije određena isključiva stvarna nadležnost sudova ili drugih državnih tijela u Republici Hrvatskoj, a koji spor je proizašao iz ili u svezi obavljanja sportske djelatnosti Saveza podnijet će se isključivo na odlučivanje Sportskom arbitražnom sudištu Hrvatskog olimpijskog odbora u Zagrebu, koji će se konačno riješiti u skladu s Arbitražnim pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora.

 

Članak  76.

 

Izabrano sudište odlučuje o zahtjevima za izvanredno preispitivanje odluka organa Saveza, organa članica, protiv kojih je iscrpljena, ili ne postoje druga sredstva pravne zaštite pred organima Saveza.

 

XI LIKVIDATOR

 

Članak 77.

 

Likvidator je fizička osoba koju bira i opoziva Skupština HSHL na neodređeno vrijeme u skladu s odredbama Statuta saveza.

Skupština HSL  može odlučiti da likvidator HSHL bude i pravna osoba.

Osobu koja se bira za likvidatora HSHL predlaže predsjednik HSHL pri čemu, osoba koja se bira na tu funkciju treba ispunjavati uvjete određene člankom 28. ovog Statuta, uvažavajući potrebnu stručnost i iskustvo, s obzirom na nadležnosti likvidatora.

Pokretanjem postupka likvidacije HSHL-u prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje HSHL.

Likvidator zastupa HSHLu postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje HSHL do okončanja postupka likvidacije i brisanja HSHL iz Registra udruga.

Likvidator likvidaciju HSHL provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

 

XI   PRESTANAK RADA SAVEZA

 

Članak  78.

 

Savez prestaje s radom u skladu s odredbama Zakona ili kad Skupština tako odluči.

O prestanku rada Saveza Skupština donosi odluku dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova.

 

Članak  79.

 

U slučaju prestanka rada Saveza imovina Saveza prelazi u vlasništvo športske udruge koja će nastaviti djelatnost radi promicanja i razvitka hokeja na ledu na području Republike Hrvatske.

 

XII   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak  80.

 

Statut donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja predstavnika Skupštine uz prethodno proveden postupak javne rasprave kod članova HSHL-u.

 

Članak  81.

 

Nacrt prijedloga Statuta utvrđuje Izvršni odbor i upućuje ga na javnu raspravu članovima HSHL-u.

Statut Saveza treba biti suglasan Statutu Hrvatskog olimpijskog odbora.

Po proteku roka za raspravu, polazeći od prispjelih prijedloga, primjedbi i mišljenja,

Izvršni odbor utvrđuje Prijedlog Statuta i upućuje ga na usvajanje Skupštini.

Iznimno nacrt prijedloga ovog Statuta utvrđuje Inicijativni odbor nakon provedene javne rasprave u udruženim organizacijama.

 

Članak  82.

 

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

 

Članak  83.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

 

Članak  84.

 

Svi opći akti Saveza uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članovi HSHL-u dužni su uskladiti svoje Statute s ovim Statutom u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 

Članak  85.

 

Ovaj Statut stupa na snagu usvajanjem na Skupštini.

 

Zagreb, 29.09.2015.

PREDSJEDNIK

HRVATSKOG SAVEZA HOKEJA NA LEDU

Dr.sc. Nikola Švigir