Na temelju članka 36.Statuta Hrvatskog saveza hokeja na ledu, Izvršni odbor Hrvatskog saveza hokeja na ledu,
na 7.sjednici održanoj 12. rujna 2006.godine donosi
STEGOVNI PROPISNIK HRVATSKOG SAVEZA HOKEJA NA LEDU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Stegovni propisnik HSHL (u daljnjem tekstu: Stegovnik) utvrđuje stegovne prekršaje, propisuje mjere, kazne
kao i postupak za kažnjavanje igrača, funkcionara, stručnih i tehničkih rukovoditelja klubova, sudaca, udruga i
njihovih organa koji izvrše disciplinski prekršaj, a u cilju sportskog ugleda i morala, organiziranosti i discipline u
hokejskom savezu Hrvatske.

Članak 2.
Stegovni prekršaj predstavlja svako kršenje odredbi Statuta HSHL, Propisnika, drugih akata i odluka njegovih
organa i udruga.

Članak 3.
Svrha Stegovnih kažnjavanja je da doprinosi pravilnom odgoju igrača i djelatnika, odgovornosti i disciplini
športaša, kao i da osigura normalno sportsko natjecanje i rad hokejske udruge.

Članak 4.
Ovaj Propisnik primjenjuju sve udruge u sastavu HSHL.

Članak 5.
Odredbe ovog Propisnika primjenjivat ć e se :
a) na sve igrače
b) na sve klubove, selekcije i aktive
c) na sve osobe koje se profesionalno ili amaterski bave hokejom na ledu

Članak 6.
Nepoznavanje Statuta i Propisnika te ostalih propisa HSHL nikoga ne opravdava.

Članak 7.
Za pokušaj se može blaže kazniti nego za izvršeni prekršaj. Osoba koja nekoga podstekne ili mu pomogne učiniti
prekršaj, kaznit će se kao da je sama učinila prekršaj.

Članak 8.
Svaki član HSHL ima pravo podnijeti prijavu za učinjeni prekršaj. Ne podnošenje prijave od strane službene
osobe smatra se stegovnim prekršajem.

Članak 9.
Ako je učinjeno više prekršaja, prethodno će se utvrditi kazna za svaki prekršaj i u izricanju glavne kazne
postupiti na slijedeći način:
1.Ako je za neke prekršaje u stjecanju utvrđena novčana kazna, a za druge
kazne predviđena u čl.14 izreći će se, pored utvrđene novčane kazne, i
utvrđena kazna.
2.Ako se za prekršaj u stjecanju utvrde novčane kazne, izreći će se jedinstvena
novčana kazna koja ne smije prijeći broj utvrđenih kazni niti najveću
propisanu mjeru te vrste kazne.
3.Ako se u stjecanju utvrde kazne zabrane igranja ili obavljanja dužnosti na
određenom broju utakmica odnosno vremenska kazne, onda će se izreći
jedinstvena kazna koja se sastoji u povišenju najteže od utvrđenih, ali ne
smije dostići ukupan iznos pojedinih utvrđenih kazni, ni prijeći najveću
propisanu mjeru te vrste kazne.

Članak 10.
Prilikom odmjeravanja kazne prekršitelju se moraju uzeti u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti kojepostoje u
konkretnom slučaju, a osobito: težina učinjenog prekršaja i njegove posljedice, stupanj odgovornosti
prekršitelja i njegovo držanje prije i poslije izvršenja prekršaja, kao i njegova ranija kažnjavanost.

Članak 11.
Ukoliko se utvrde osobite olakšavajuće okolnosti, može se izreći kazna i blaža od predviđene.
Kazna blaža od predviđene posebno se može izreći prekršitelju mlađeg natjecateljskog uzrasta.

Članak 12.
Nitko ne može biti kažnjen niti se postupak može pokrenuti ako prijava podnesena mjesec dana po saznanju o
učinjenom prekršaju, osim u svezi s međunarodnim utakmicama, nagovaranjem i podmićivanjem, te prekršaja u
svezi s registracijom.
Apsolutna zastarjelost nastupa godinu dana poslije izvršenog prekršaja, a u svezi s registracijom igrača, pet godina.

Članak 13.
Nitko ne može biti kažnjen prije nego što je saslušan.
Smatra se da je netko saslušan i, ako, na poziv nadležnog organa, dostavi svoju izjavu.
Ako prekršitelj odbije pristupiti saslušanju ili ne dostavi pisanu izjavu u danom roku, smatrat ć e se saslušanim.

VRSTE KAZNI

Članak 14.

a) za klubove:
1.Opomena
2.Novčana kazna 200-600 DEM u kunskoj protuvrijednosti
3.Zabrana odigravanja prvenstvenih ili kup-utakmica, u prisustvu publike, 1-6 utakmica
ili od jednog do šest mjeseci
4.Zabrana igranja određenog broja prvenstvenih ili kup-utakmica na igralištima
određenog područja 1-6 utakmica ili od jednog do šest mjeseci.
5.Zabrana nastupanja u inozemstvu od 6 mjeseci do 2 godine
6.Oduzimanje bodova od jedan do šest
7.Brisanje iz natjecanja u natjecateljskoj godini

b) za funkcionare

1.Opomena
2.Zabrana obavljanja dužnosti za određeni broj utakmica od jedne do šest
3.Zabrana obavljanja dužnosti od jednog mjeseca do tri godine

c) za igrača

1.Opomena
2.Zabrana igranja prvenstvenih ili kup utakmica od jedne do šest
3.Zabrana igranja od jednog mjeseca do tri godine

PRIMJENA KAZNI

Članak 15.
Zabrana igranja (obavljanja dužnosti) na određenom broju utakmica važi za sva natjecanja ranga onoga kojemu
je učinjen prekršaj, ili za već i rang, zavisno od toga koje je natjecanje prije.
Klubovi, igrači, funkcionari, stručni i tehnički rukovoditelji, suci, kao i članovi rukovodstava hokejskih
organizacija mogu biti pozvani na disciplinsku odgovornost i kažnjeni u smislu odredaba Propisnika, zbog
povrede obveznog ponašanja, učinjenih:
a) za vrijeme obavljanja odgovarajuće funkcije
b) za vrijeme neobavljanja odgovarajuće funkcije
Da bi postojalo djelo učinjeno u razdoblju označenom prethodnim stavom točkom b), potrebno je da ono bude
izvršeno u svezi s hokejom na ledu u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu.

Članak 16.
Kazna zabrane igranja povlači i kaznu zabrane obavljanja dužnosti u hokejskom sportu i obrnuto.
Klub kažnjen oduzimanjem bodova gubi određeni broj bodova osvojenih do izricanja kazne.
Ukoliko klub do izricanja kazne nije osvojio dovoljan broj bodova, oduzet će mu se bodovi od onih koje osvoji
do kraja prvenstva tekuć e godine.
Ukoliko kažnjeni igrač nije igrao na utakmici koja je poništena, ne igranje na toj utakmici ne uračunava mu se u
kaznu zabrane igranja.

Članak 17.
Rok plaćanja novčanih kazni je 8 dana od dana uručenja prvostepene odluke.
Nadležni organ odlučuje o raspodjeli ovih sredstava.
Klub koji u određenom roku ne uplati novčanu kaznu, suspendira se do uplate iznosa.

Članak 18.
Konačne odluke o kaznama upisuju se u registar kazni koji vode nadležni stegovni organi, a obavijest se
dostavlja drugim stegovnim organima.

Članak 19.
Stegovni organi zasnivaju svoje odluke i izriču kazne na temelju provedenih dokaza i pribavljenog materijala od
strane službenih osoba, kao i neposrednog zapažanja.

Članak 20.
Ukoliko funkcionar, stručni ili tehnički rukovoditelj učini stegovni prekršaj u obavljanju dužnosti funkcionara,
stručnog ili tehničkog rukovoditelja, zbog takvog prekršaja može biti kažnjen i klub u čije je ime prekršitelj
obavljao svoju dužnost.

II. POSEBNI DIO
VRSTE PREKRŠAJA
Nesportsko ponašanje

Članak 21.
Pod nesportskim ponašanjem podrazumijeva se: psovanje, nepristojne geste, prigovaranje i prkošenje odlukama
sudaca i naređenjima hokejskog rukovodstva i funkcionara koji obavljaju određenu dužnost, kao i izazivanje
igrača svoje i protivničke momčadi, funkcionara i gledatelja, riječima, pokretima, gestama kao i sve one radnje
koje mogu štetiti ugledu hokeja na ledu.
Prekršitelj ć e se kazniti opomenom ili zabranom igranja odnosno obavljanja dužnosti od 1 do 6 utakmica, ili
zabranom igranja odnosno obavljanja dužnosti do jedne godine.
Kažnjeni funkcionar može za vrijeme utakmice biti samo u gledalištu, odakle ne smije davati nikakva uputstva.

Grubost

Članak 22.
Pod grubošću se podrazumijeva takva namjera igrača čiji je cilj onesposobiti protivničkog igrača, odnosno
nanošenje povrede udarcem ruke, noge ili glave.
Prekršitelj će se kazniti najmanje utakmicom ne igranja, a u slučajevima težih posljedica, vremenskom kaznom
od 1 godine.

Članak 23.
Pod fizičkim napadom podrazumijeva se fizički napad igrača, funkcionara, stručnog ili tehničkog rukovoditelja
na igrača, funkcionara, stručnog ili tehničkog rukovoditelja svoje ili protivničke momčadi, na suca ili na
funkcionara svoje ili protivničke momčadi, na suca ili funkcionara rukovodstva ili na gledatelja, koji se izvrši na
igralištu ili izvan igrališta ili u svezi s hokejom na ledu.
Prekršitelj će se kazniti zabranom nastupa od najmanje 4 utakmice ili od dva mjeseca do dvije godine, ili
zabranom obavljanja dužnosti od 2 mjeseca do 2 godine, a u težim slučajevima i do 3 godine zabrane igranja
odnosno obavljanja dužnosti.

Prekid igre

Članak 24.
Pod prekidom igre podrazumijeva se slučaj kad se utakmica ne odigra u cijelom vremenskom trajanju,
predviđenom pravilima igre.
Ako je do prekida igre došlo zbog prekršaja iz članka 21,22,23,25,37 Stegovnog propisnika HSHL od strane
igrača, funkcionara kluba, stručnog ili tehničkog rukovoditelja ili gledatelja, prekršitelj ć e biti kažnjen.
Prekršitelj će se kazniti, i to: igrači pojedinačno zabranom nastupa na najmanje tri utakmice, ili od 6 mjeseci do 2
godine, funkcionari od 6 mjeseci do 2 godine, stručni ili tehnički rukovoditelji kluba zabranom obavljanja
dužnosti, a klubovi – ako je došlo do prekida igre krivicom igrača ili funkcionara domaće momčadi – zabranom
odigravanja najmanje 3 utakmice na igralištima određenog područja. Ako je do prekida došlo krivicom
gledatelja, klub domaćin kažnjava se zabranom odigravanja najmanje 3 utakmice uz prisustvo publike, kazne za
stručne i tehničke rukovoditelje (kao i za funkcionare) u trajanju od 6 mjeseci do 2 godine.

Članak 25.
Pod napuštanjem igrališta podrazumijeva se svojevoljno napuštanje igrališta odustajanjem od daljnjeg igranja
prije kraja utakmice.
Prekršitelj će se kazniti, i to: igrači pojedinačno najmanje zabranom igranja na 3 utakmice ili od 6 mjeseci do 2
godine; stručni i tehnički rukovoditelji vremenskom kaznom od najmanje 6 mjeseci, a klub oduzimanjem
najmanje 3 boda.
Kapetan momčadi može biti strože kažnjen.

Neopravdani nedolazak na utakmicu

Članak 26.
Neopravdan nedolazak ili odbijanje nastupanja na prvenstvenoj utakmici je prekršaj za koji će se klub kazniti
oduzimanjem najmanje 2 boda, a odgovorna osoba vremenskom kaznom od najmanje 6 mjeseci do 2 godine.
Ukoliko neka momčad u toku istog natjecanja ponovi ovaj prekršaj, bit će brisana iz natjecanja u natjecateljskoj
sezoni u kojoj je prekršaj ponovljen.
Također će joj biti oduzeto 6 bodova od osvojenih bodova u slijedećoj natjecateljskoj sezoni.
Ujedno, takav klub je dužan nadoknaditi štetu ako je do nje došlo, a visinu štete utvrđuje organ koji rukovodi
natjecanjem.

Odustajanje od natjecanja

Članak 27.
Za odustajanje od započetog natjecanja klub će se kazniti oduzimanjem najmanje 5 bodova. Ta kazna će se
primjenjivati u novom prvenstvenom natjecanju.
Ujedno, takav klub je dužan nadoknaditi štetu ako je do nje došlo, a visinu šteta utvrđuje organ koji rukovodi
natjecanjem.

Nepravilno nastupanje

Članak 28.
Pod nepravilnim nastupanjem podrazumijeva se:
• nastup igrača prije stjecanja prava nastupa za određeni klub
• nastup igrača na utakmici uzrasne kategorije, ako je zbog svojih godina izgubio pravo nastupa u toj uzrasnoj kategoriji
• nastup bez liječničkog pregleda ili s pregledom čiji je rok važenja protekao, te ako je liječnik zabranio nastup
• nastup igrača koji je pod suspenzijom ili drugih službenih osoba koje su pod kaznom ili suspenzijom
Za nepravilno nastupanje izriče se kazna zabrane igranja ili obavljanja dužnosti najmanje 5 utakmica ili
vremenskom kaznom do 2 godine, a klub može biti kažnjen oduzimanjem do 6 bodova.
Izuzetno, za nastup bez liječničkog pregleda ili s nevažećim liječničkim pregledom klub će se kazniti novčano, a
odgovorni funkcionar vremenskom kaznom.
Ukoliko neka momčad u toku istog natjecanja ponovi prekršaj nepravilnog nastupa igrača bit će brisana iz
natjecanja te natjecateljske sezone uz oduzimanje 5 bodova osvojenih u slijedećoj natjecateljskoj sezoni.
Nastup suspendiranog kluba povlači kaznu oduzimanja bodova, a u ponovljenom slučaju u toku istog natjecanja
primijenit će se kazna kao u prethodnom stavku.

Članak 29.
Pod lažiranjem se podrazumijeva:
• dogovorno utvrđivanje ishoda ili rezultata utakmice između pojedinih klubovajednostrano prepuštanje ishoda utakmice
indolentnom igrom, nepostavljanjem najboljih igrača, namjernim
izazivanjem prekršaja i sl., od strane jednog kluba, da bi se pomoglo protivniku u cilju nanošenja športske
štete klubu
• namjerno loša igra pojedinih igrača koje je podmitio protivnik
• sve ostale radnje ili propuštanje radnji koje omogućuju nesportski ishod utakmice odnosno takav ishod koji
nije rezultat poštene sportske borbe.
Prekršitelj će se kazniti, i to: igrači, stručni i tehnički rukovoditelji i funkcionari
od 1 do 3 godine, a klubovi oduzimanjem najmanje 4 boda, a u težim slučajevima
i brisanjem iz natjecanja te natjecateljske sezone.

Nagovaranje i podmićivanje

Članak 30.
Za:
• nagovaranje igrača da ne igra po svom najboljem znanju i mogućnostima
• pružanje ili obećavanje poklona ili drugih materijalnih pogodnosti igraču ili drugom klubu da igra jednu ili
više utakmica tako da time posluži njemu ili drugom klubu
• nagovaranje, pružanje ili obećavanje poklona ili drugih materijalnih pogodnosti sucu ili članu rukovodstva da
učine nešto što je protivno postojećim propisima odnosno da ne učine ono što su dužni učiniti
• prihvaćanje ponude od strane kluba, suca i funkcionara za bilo koji od naprijed navedenih slučajeva
izreći će se ista kazna kao i za prekršaj iz članka 29.

Nagovaranje igrača

Članak 31.
Pod nagovaranjem se podrazumijeva nagovaranje igrača da prijeđe u drugi klub uz obećanje novca ili drugih
materijalnih pogodnosti, kao i prihvaćanje ponude pod tim uvjetima.
Izvršitelj će se za nagovaranje kazniti zabranom igranja odnosno obavljanja funkcije najmanje godinu dana, a
klub novčanom kaznom od najmanje 1.000.- DEM u kunskoj protuvrijednosti ili oduzimanjem bodova.

Uvrede i kletve

Članak 32.
Za vrijeđanje, klevetanje i širenje neistine o svom ili bilo kojem klubu, o svom ili protivničkom igraču,
funkcionaru, sucu ili članu rukovodstva ili bilo kojem organu hokejske organizacije izreći će se kazna zabrane
igranja ili obavljanja dužnosti do 1 godine, a u težem ili ponovljenom slučaju do 3 godine, ili klub novčanom
kaznom od najmanje 500 DEM u kunskoj protuvrijednosti.

Prekršaji u svezi s registracijom igrača

Članak 33.
Za pružanje nepotpunih, netočnih i lažnih podataka odlučnih za pravilno provođenje registracije i istodobno
prijavljivanje za dva kluba, prekršitelj ć e se kazniti zabranom igranja ili obavljanja dužnosti do 1 godine.

Neizvršavanje obaveza

Članak 34.
Neizvršavanje odluka i naređenja tijela hokejske organizacije je prekršaj za koji se klub kažnjava novčanom
kaznom od 1.000.-DEM u kunskoj protuvrijednosti a funkcionar zabranom obavljanja dužnosti u trajanju do 1
godine.

Obmanjivanje i dovođenje u zabludu

Članak 35.
Obmanjivanje i dovođenje u zabludu organizacije kluba ili službene osobe u bilo kojem obliku u svezi s hokejom
na ledu je prekršaj za koji ć e se igrač ili funkcionar kazniti zabranom igranja odnosno obavljanja dužnosti do 1
godine, a klub novčanom kaznom do 2.000 kuna

Neosigurane uvjeta natjecanja

Članak 36.
Klub-organizator koji ne osigura sve ispravne uređaje, rekvizite i osobe potrebne za normalno odvijanjenatjecanja,
odnosno ukoliko učini pogrešne radnje ili ih uopće ne učini, a bio ih je dužan učiniti u smislu
odredaba pravila hokeja na ledu, propozicijama natjecanja i drugih općih akata hokejske organizacije, kaznit će
se novčanom kaznom ili zabranom odigravanja utakmica na igralištu određenog područja. Kod odmjeravanja
kazne, disciplinski odbor je dužan procijeniti intenzitet napora koje je organizator poduzeo u cilju izvršenja
dužnih radnji.
Klubom organizatorom smatra se i klub koji organizira natjecanja turnirskog sustava i utakmica na alternativnom
igralištu.

Neredi na utakmicama

Članak 37.
Pod neredima na utakmicama podrazumijevaju se:
• fizički napad
• uvredljivo ponašanje
• vulgarno ponašanje
• ubacivanje stranih predmeta na igralište
Pod fizičkim napadom podrazumijeva se fizički napad gledatelja na igrače, suce, funkcionare, stručne ili
tehničke rukovoditelje momčadi a koji se izvrši na igralištu, izvan igrališta, prije, za vrijeme ili poslije odigrane
utakmice, a povodom nje.
Pod uvredljivim ponašanjem smatra se brojno i učestalo izvikivanje ili skandiranje riječi od strane dijela publike,
koje vrijeđaju ljudske, nacionalne ili moralne osjećaje jednog ili više igrača, jedne ili obje momčadi u igri ili
službenih osoba.
Pod vulgarnim ponašanjem podrazumijeva se brojno i učestalo izvikivanje nepristojnih izraza i psovki od strane
dijela publike.
Prekršitelj, u smislu ovog članka, je klub-organizator i kaznit će se novčano ili zabranom odigravanja utakmice
uz prisustvo publike ili zabranom odigravanja utakmice na određenom području.
Prekršitelj, u smislu ovog članka, može biti i klub za kojeg se nedvosmisleno može utvrditi da mu osoba koja je
učinila prekršaj pripada.
Kod odlučivanja, disciplinski organ je dužan procijeniti intenzitet napora koje je organizator preuzeo kod
sprečavanja ovih prekršaja.

Zanemarivanje ili nedjelotvorno obavljanje dužnosti

Članak 38.
Zanemarivanje ili nedjelotvorno obavljanje dužnosti sastoji se iz propuštanja obavljanja radnji prije, za vrijeme
ili poslije utakmice, koje je službena osoba bila dužna obaviti u okviru povjerene joj funkcije. Prekršitelj će se
kazniti opomenom ili vremenskom kaznom do 6 mjeseci zabrane obavljanja upravo takve funkcije.
U slučaju da je zanemarivanje ili nedjelotvorno obavljanje funkcije uslijedilo iz navijačkih ili drugih
nedopuštenih pobuda, prekršitelj će se kazniti zabranom obavljanja dužnosti u hokej sportu do 3 godine.

Posebni prekršaji pri obavljanju službene dužnosti na natjecanju

Članak 39.
Službena osoba koja neopravdano ne dođe u određeno vrijeme ili uopće ne dođe obaviti svoju dužnost na
natjecanju, kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti od 3 mjeseca do godine dana.
Nepropisno odjevena službena osoba kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti do 3 utakmice. Službena osoba
koja u propisanom roku ne pošalje službeno izvješće ili u svom izvješću da netočne informacije, kaznit će se
zabranom obavljanja dužnosti na određenom broju utakmica, a u težim slučajevima do godinu dana.

Posebni prekršaji pri obavljanju trenerske dužnosti na natjecanju

Članak 40.
Trener koji za vrijeme natjecanja na bilo koji način ometa službenu osobu u obavljanju njene funkcije ili
podstrekava drugog na pravljenje nereda, kaznit će se zabranom obavljanja dužnosti u hokej organizaciji na
određeni broj utakmica ili vremenski do jedne godine.

Ne odaziv pozivu nacionalnog selektora

Članak 41.
Za neopravdan ne odaziv pozivu na pripreme, trening ili utakmice državne selekcije, igrač se može kazniti
opomenom ili zabranom igranja do 6 mjeseci.Izrečena kazna odnosi se i na igranje za klub.
Ometanje ili nagovaranje igrača da se ne odazovu pozivu, povlači kažnjavanje odgovornih osoba kaznom
zabrane obavljanja funkcije do godinu dana, a klub novčanom kaznom.

Nastup pod utjecajem stimulativnih sredstava

Članak 42.
Ukoliko nadležna komisija utvrdi da je igrač pod utjecajem stimulativnih sredstava, supstituta ili preparata
proglašenih opojnim drogama odnosno psihotropnim supstancama (doping), igraču se izriče kazna od 6 mjeseci
zabrane nastupa.
Ukoliko nadležna komisija Međunarodne federacije u hokeju na ledu (IIHF) utvrdi da je igrač pod utjecajem
stimulativnih sredstava, supstituta ili preparata proglašenih opojnim drogama odnosno psihotronim supstancama
(doping), igraču se ne može izreči kazna manja od kazne koju mu je dodijelila stegovna komisija Međunarodne
federacije u hokeju na ledu.

Posebni prekršaji igrača-reprezentativaca i funkcionara

Članak 43.
Za sve prekršaje učinjene na pripremama, za vrijeme natjecanja ili gostovanja u inozemstvu, a osobito za
nesportsko ponašanje, neposlušnost prema pretpostavljenom, nanošenje štete ugledu naše države i sl., igrači
reprezentativci i funkcionari kažnjavaju se vremenskom kaznom od mjesec dana do tri godine.
Izrečena kazna odnosi se i na igranje za klub, kao i na obavljanje dužnosti u klubu.

Prekršaji u svezi s međunarodnim utakmicama

Članak 44.
Za odlazak na turneju u inozemstvo bez odobrenja nadležnog organa ili za odvođenje kažnjenog ili
suspendiranog igrača ili funkcionara ili tehničkog ili stručnog rukovoditelja na turneju, za nesportsko držanje u
inozemstvu koje šteti ugledu hokeja na ledu, športa ili naše države – klub će se kazniti zabranom odlaska u
inozemstvo ili novčanom kaznom, odnosno samo opomenom.

Financijski prekršaj

Članak 45.
Klub koji u određenom roku ne izvrši svoje financijske obveze prema HSHL – automatski se suspendira, a nakon
provedenog postupka kaznit ć e se opomenom, a u ponovljenom slučaju i novčanom kaznom do 300 DEM u
kunskoj protuvrijednosti.

Otežavanje istrage

Članak 46.
Za neodazivanje pozivima stegovne komisije ili nekog od organa rukovodstva HSHL bez opravdanih razloga,
kao prekršitelj, svjedok ili za otežavanje istrage na bilo koji način, prekršitelj će se kazniti opomenom ili
zabranom igranja odnosno obavljanja dužnosti do 1 godine, a klub novčanom kaznom do 500 DEM u kunskoj
protuvrijednosti.

III. STEGOVNI POSTUPAK

1. Načela u stegovnom postupku

Članak 47.
Stegovno tijelo koji vodi stegovni postupak, postupa temeljem ovog propisnika i drugih akata HSHL.
Stegovno tijelo dužno je u stegovnom postupku utvrditi činjenice važne za donošenje zakonitog rješenja.
Stegovno tijelo je dužno s jednakom pažnjom ispitati i utvrditi, kako činjenice tako i okolnosti, iz kojih se može
pravilno utvrditi prekršaj i odmjeriti kazna.

Članak 48.
Prije donošenja rješenja o stegovnom prekršaju i kazni, prekršitelj mora biti saslušan.
Pod saslušanjem sepodrazumijeva davanje pisane izjave u protokol o natjecanju, kao i stegovnom tijelu HSHL, službenoj osobi koja
je zamoljena za pravnu pomoć ili putem zahtijevane pisane izjave.
Ako prekršitelj odbije pristupiti saslušanju ili ne dostavi pisanu izjavu u danom roku, postupak će se nastaviti.
Uredno pozivanje prekršitelja izvršeno je dostavom poziva na adreso kluba čiji je on član, ili na njegovu kućnu
adresu, uz potvrdu o prijemu.

Članak 49.
Stegovno tijelo ocjenjuje relevantne činjenice po svom slobodnom uvjerenju.
Stegovno tijelo vodi postupak i donosi rješenje u granicama svoje nadležnosti. Stegovni postupak vodi se uz što
manje troškova i gubitaka za sve sudionike u postupku, ali tako da se pribavi i ocjeni sve potrebno za pravilno
utvrđivanje činjeničnog stanja i donošenja ispravnog zakonitog rješenja.

2. Stegovna tijela

Članak 50.
Stegovni postupak je dvostupanjski
Prvostupanjska stegovna tijela su:
a) stegovno tijelo kluba
b) stegovno tijelo grada
Drugostupanjska stegovna tijela su:
a) najviše izabrano tijelo upravljanja klubom ili drugo Statutom ovlašteno tijelo kluba
b) najviše izabrano tijelo upravljanja gradske organizacije
c) Statutom ovlašteno tijelo HSHL – Stegovna komisija

3. Nadležnost prvostupanjskih stegovnih tijela

Članak 51.
Stegovno tijelo kluba nadležno je za prekršaje predviđene aktom kluba.
Stegovno tijelo gradske organizacije nadležno je za prekršaje predviđene aktima tog saveza kao i za prekršaje
na natjecanjima koje ono organizira.

Članak 52.
Drugostupanjska tijela iz članka 51. odlučuju u drugom stupnju povodu žalbi na odluke odgovarajućih
prvostupanjskih tijela.
Stegovna komisija HSHL nadležna je za prekršaje predviđene aktima HSHL kao i za prekršaje na svim
natjecanjima koje organizira HSHL.

4. Sastav stegovnih tijela

Članak 53.
Stegovna tijela čine, u pravilu, od 3 do 5 članova, a donose odluku u vijeću od 3 člana.
Vijeće čini predsjednik i članovi.
Članove stegovne komisije HSHL i predsjednika bira – imenuje nadležni organ.

5. Pokretanje stegovnog postupka

Članak 54.
Disciplinsku prijavu mogu podnijeti:
a) službena osoba na natjecanju
b) članovi IO HSHL
c) rukovodilac kluba
d) športski savez
e) igrač
f) funkcionar u organizaciji HSHL

Članak 55.
Prijava mora obvezno sadržavati podatke: protiv koga se podnosi, opis inkriminirane radnje i prijedlog za
izvođenje dokaza.

Članak 56.
Stegovna prijava se podnosi prvostupanjskom stegovnom tijelu kada je ono za to nadležno.
Prvostupanjsko stegovno tijelo prethodno ispituje da li je nadležan za postupanje po prijavi, da li je prijava
dostavljena u smislu članka 55.
Ukoliko ocjeni da nije nadležan za postupanje ili da prijava nije sastavljena u smislu članka 55. ovog Propisnika,
vraća je podnositelju prijave.
Ukoliko prvostupanjsko stegovno tijelo iz same prijave utvrdi da radnje označene u prijavi ne predstavljaju
prekršaj, da je prekršaj zastario ili da se radi o prekršaju u malom stupnju, ili da se prijava odnosi na osobu na
koju se ne mogu primijeniti odredbe ovog Propisnika, donijet će se rješenje kojim odbacuje prijavu. Ovo rješenje
podliježe žalbi.

Članak 57.
Stegovni postupak protiv prekršitelja iz članka 41. ovog propisnika će se pokrenuti na osnovi spiska pozvanih igrača.

6. Tijek postupka

Članak 58.

Odlukom o pokretanju postupka, stegovno tijelo ujedno poziva prekršitelja na saslušanje.
Ako prekršitelj ne živi u mjestu sjedišta stegovnog tijela, saslušanje će se obaviti putem zamolbe preko kluba ili
direktnim traženjem pisane izjave od strane prekršitelja.

Članak 59.
Prvostupanjski stegovni postupak mora biti okončan u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Članak 60.
Prilikom vođenja postupka protiv rukovodstva HSHL ili kluba, mora se saslušati predsjednik ili tajnik, ili osoba
koja ih zamjenjuje na tim dužnostima u rukovodstvu HSHL odnosno klubu.

Članak 61.
U stegovnom postupku saslušanje prekršitelja, svjedoka i prikupljanje dokaza, obavljaju određeni članovi
stegovnog tijela ili zamoljena tijela, ili stegovno tijelo na svojoj sjednici radi detaljnijeg obrazloženja odnosno saslušanja.
Zahtjevi u smislu prethodnog stava prekršitelj može postaviti samo prilikom davanja izjave u prethodnom
postupku ili u žalbi na prvostupanjsku odluku.
Na traženje stegovnog tijela klubovi su dužni u roku od 3 dana dostaviti potrebne izjave i saslušanja, u
protivnom, smatra se da su ga odbili.
U hitnim i važećim predmetima članovi stegovne komisije imaju pravo zatražiti i telegrafsku izjavu na trošak kluba.

Članak 62.
U složenijim predmetima stegovno tijelo može pozvati svjedoke i izvan mjesta sjedišta stegovnog tijela, odnosno
može uputiti svog člana na službeni put radi saslušanja svjedoka ili prekršitelja.

Članak 63.
U tijeku postupka vodi se zapisnik iz kojeg se nepobitno vidi tijek postupka, izjave, ocjene i djela, gdje, kada i
kako je djelo učinjeno i kvalifikacija djela s kaznom.
Zapisnik predstavlja dokaz o pravilnosti vođenja postupka i dostupan je svakom zainteresiranom.

Članak 64.
Član stegovnog tijela, kada se rješava o prekršaju kluba ili člana kluba čiji je on član, ne izuzima se u rješavanju
odlučivanju po tom predmetu.

7. Vrste odluka

Članak 65.
Prvostupanjsko stegovno tijelo nakon provedenog postupka, osim u slijedećim slučajevima navedenim u članku 57. donosi slijedeće:
• odluku o krivici, kazni ili mjeri
• oslobađa od odgovornosti

Članak 66.
Drugostupanjsko stegovno tijelo može povodom žalbe:a) neposredno ili preko drugog tijela izvršiti dopunu postupka
b) odluku potvrditi ili preinačiti
c) ukinuti ili vratiti prvostupanjskom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje
Drugostupanjski stegovni postupak mora biti okončan u roku 15-30 dana računajući od dana podnošenja žalbe.

Članak 67.
Ukoliko je žalbu podnio samo kažnjeni, drugostupanjsko tijelo ne može donijeti odluku koja je nepovoljnija za
žalitelja od prvostupanjske odluke.

8. Izrada pisane odluke i njeno dostavljanje

Članak 68.
Odluka mora sadržavati: naziv tijela i sastav, opis prekršaja, vrstu prekršaja, kaznu, obrazloženje i pouku o
pravnom lijeku.

Članak 69.
Stegovno je tijelo dužno odluku priopćiti kažnjenom, odnosno klubu čiji je kažnjeni član, najkasnije u roku od
dva dana od dana donošenja odluke.
U slučaju da se neposredno po donošenju odluke o kažnjavanju treba igrati prvenstvena utakmica – odluka mora
biti priopćena odmah, ukoliko je to sredstvima veze moguće.
Ukoliko se radi o vremenskoj kazni – kazna počinje teći danom priopćenja odluke, osim u slučaju da je kažnjeni
igrač bio pod suspenzijom. U tom slučaju kazna teče od dana kad je automatska suspenzija nastupila, odnosno od
dana kad je priopćena odluka o suspenziji.

Članak 70.
Otprema pisane odluke s obrazloženjem mora biti provedena u roku od 8 dana od dana izricanja kazne, i to:
kažnjenoj osobi, klubu i podnositelju prijave.
Ukoliko se radi o složenijim predmetima, rok iz prethodnog stavka može iznositi 15 dana.

Članak 71.
Dostave za sve igrače, funkcionare klubova i stručne i tehničke rukovoditelje, obavljaju se preko klubova.

Članak 72.
Ukoliko se radi o prekršaju iz članka 21. i 22., a prekršitelj je kažnjen s najviše 2 utakmice zabrane igranja
odnosno obavljanja dužnosti, takva odluka se može telegrafski priopćiti osobama iz članka 81. Propisnika koji
mogu podnositi žalbu, također telegrafski.

9. Posebne odredbe o postupku stegovnih tijela HSHL

Članak 73.
Iznimno, od odredaba članka 50. određene vrste mjera mogu izricati i nacionalni selektor na licu mjesta, i to:
• mjeru udaljenja s priprema ili natjecanja reprezentacije

10. Suspenzija

Članak 74.
Suspenzija može biti:
a) automatska
b) na temelju odluke stegovnog tijela
c) na temelju odluke tijela koje provodi natjecanje.

Članak 75.
Automatska suspenzija nastupa kad igrač na javnoj utakmici bude isključen iz igre bez prava zamjene, zbog grubosti.
Automatska suspenzija na međunarodnoj utakmici odnosi se samo na međunarodne utakmice.
Automatska suspenzija zbog isključenja bez prava zamjene zbog grubosti na prvenstvenoj utakmici, ne proteže
se na prijateljske ili međunarodne utakmice ili na kup utakmice koje se odigravaju po propozicijama nacionalnog saveza.
Automatska suspenzija igrača traje najviše 15 dana.
Stegovno tijelo može donijeti odluku o skidanju automatske suspenzije ukoliko utvrdi da nije na mjestu i to u
jednom i isključivom slučaju kad se nepobitno utvrdi da je sudac pogriješio ili zamijenio igrača koji je učinio
prekršaj.Igrač koji je isključen bez prava zamjene zbog grubosti na turniru, obvezno ne igra jednu utakmicu zbog
automatske suspenzije, a odluku o kazni donosi stegovni sudac turnira.
Automatska suspenzija uračunava se u kaznu.

Članak 76.
Automatska suspenzija kluba nastupa kad klub u određenom roku ne izvrši financijske obveze prema HSHL ili
drugom klubu, ako su te obveze propisane općim aktom, propozicijama natjecanja ili utvrđene odlukom o
naknadi štete koju je donijelo tijelo koje provodi natjecanje.
Suspenzija se ukida izvršenjem obveze.

Članak 77.
Suspenzija na temelju odluke stegovnog tijela može se izreći u svim slučajevima kad je za izvršeni prekršaj
predviđena teža kazna ili kad je to posebno predviđeno općim aktom.
Suspenzija traje 15 dana, a odlukom se može produžiti još za mjesec dana.

Članak 78.
Tijelo koje provodi natjecanje može donijeti odluku o suspenziji igrališta u slučaju već ih nereda na tom igralištu
kad se opravdano može pretpostaviti da ć e doći do kažnjavanja igrališta.
Odlukom o suspenziji ujedno se utvrđuje područje na čijem igralištu klub ne može nastupati kao domaćin.
Suspenzija traje 8 dana ukoliko je ne potvrdi stegovno tijelo. Stegovno tijelo je dužno po najhitnijem postupku
razmotriti odluku tijela koje provodi natjecanje i donijeti odluku o ukidanju ili produženju suspenzije te
pokrenuti stegovni postupak.

Članak 79.
U slučaju automatske suspenzije igrača stegovna je komisija dužna donijeti odluku o kazni, izreći je kažnjenom
odnosno njegovom klubu u roku od dva dana od dana prijema materijala.

IV. PRAVNI LIJEKOVI

REDOVNI PRAVNI LIJEK – ŽALBA

Članak 80.
Protiv odluka stegovnog tijela može se podnijeti žalba drugostupanjskom tijelu u roku od 8 dana od uručenja odluke.
Žalba se podnosi prvostupanjskom stegovnom tijelu ili direktno drugostupanjskom tijelu.
Dan prije žalbe preporučenom poštom ili telefonskim putem smatra se danom predaje nadležnom tijelu.
Žalba uručena običnom poštom smatra se predanom na dan kad ju je nadležno tijelo primilo.
Žalbe podnijete poslije roka odbacuju se kao nepravodobne odnosno nedopuštene. Protiv odluke o suspenziji
nema žalbe.

Članak 81.
Žalbu mogu podnijeti:
a) kažnjeni
b) podnosilac prijave odnosno izvješća na temelju kojeg je došlo do kažnjavanja
c) klub čiji je član kažnjen

Članak 82.
Žalba na odluku o kazni ne zadržava izvršenje kazne osim novčanih kazni.

IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

A) Ponavljanje postupka

Članak 83.
Ponavljanje postupka može se dopustiti:
a) ako se dokaže da je pravomoćna odluka zasnovana na lažnim dokumentima
b) ako postoje činjenice i novi dokazi koji bi utjecali na odluku, a koje prekršitelj
ranije nije znao.

Članak 84.
Prijedlog za ponavljanje postupka ima pravo podnijeti osoba koja ima pravo podnošenja žalbe.Članak 85.
Rok podnošenja prijedloga za ponavljanje postupka je 6 mjeseci od priopćenja pravomoćne odluke, a dostavlja
se tijelu koji je tu odluku donio.
Tijelo koje je donijelo pravomoćnu odluku, ako usvoji prijedlog za ponavljanje postupka, može sam provesti
novi postupak ili predmet dostaviti disciplinskom tijelu koji je donio prvostupanjsku odluku radi nove istrage i
donošenja nove odluke.

B) Izvanredno ublažavanje kazne

Članak 86.
Kad postoje nesumnjivi dokazi da je odluka o kazni imala puno odgojno djelovanje u smislu popravljanja
kažnjenog, najviše izvršno tijelo pojedinih nadležnih tijela, na obrazloženi zahtjev, može donijeti odluku o
izvanrednom ublažavanju kazne ili oslobađanju daljnjeg izdržavanja.
Molba o izvanrednom ublažavanju kazne može se uputiti samo jednom u toku jedne natjecateljske godine.

C) Zahtjev za zaštitu zakonitosti

Članak 87.
Predsjednik HSHL ima pravo podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti na prijedlog kažnjenog.
Prijedlog se može podnijeti u roku od mjesec dana od uručenja pravomoćne odluke.
O zahtjevu za zaštitu zakonitosti rješavaju najviša tijela organizacije u okviru kojih je stegovni postupak
proveden, tj. Izvršni odbor odnosno najviše izvršno tijelo.

Članak 88.
Ukoliko zahtjev za zaštitu zakonitosti bude usvojen, donijet će se odluka kojom će se pravomoćna odluka
ukinuti, vratiti na ponovno raspravljanje, ili pak tijelo koje je riješilo zahtjev, donijet će konačnu odluku sam.

Članak 89.
Ako je predmet vraćen ponovno na raspravljanje, stegovno tijelo dužno je pridržavati se stanovišta koje je
izraženo prilikom rješavanja zahtjeva za zaštitu zakonitosti.

EVIDENCIJA O KAZNI

Članak 90.
O kazni se vodi evidencija (knjiga) iz koje je vodljivo tko je kažnjen i kojim je mjerom kažnjen
O kazni se, osim kažnjenog (igrač, klub ili funkcionar), obavještava i natjecateljsko tijelo

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 91.
Svi započeti a nedovršeni stegovni predmeti uskladit će se s ovim Propisnikom i odluke će biti donesene
temeljem ovog Pravilnika, osim ukoliko mjere i kazne po prethodnom Propisniku nisu blaže za počinitelja.

U Zagrebu 12. rujna 2006
PREDSJEDNIK HRVATSKOG
SAVEZA HOKEJA NA LEDU:
dr. sc. Nikola Švigir
STEGOVNI PROPISNIK HRVATSKOG SAVEZAHOKEJA NA LEDU
Zagreb, rujan 2006.godine