Javni natječaj – glavni tajnik HSHL

Temeljem članka 45. Statuta HSHL Izvršni odbor HSHL raspisuje
NATJEČAJ
za izbor glavnog tajnika (M/Ž) Hrvatskog saveza hokeja na ledu

Sukladno članku 46. Statuta HSHL kandidat (M/Ž) mora ispunjavati slijedeće uvjete:
– da ima najmanje srednju stručnu spremu
– da ima iskustva na poslovima organizacije
– da poznaje najmanje jedan službeni jezik IIHF-a

Prijave za natječaj, zajedno sa životopisom, domovnicom i dokazima o ispunjavanju uvjeta moraju se poslati, zaključno sa 03.03.2016., na slijedeću adresu:

HRVATSKI SAVEZ HOKEJA NA LEDU
Trg Krešimira Ćosića 11
10 000 Zagreb
s naznakom:
PRIJAVA NA NATJEČAJ (ne otvarati)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Dr.sc. Nikola Švigir
Predsjednik HSHL
U Zagrebu, 18.02.2016.